AFLYST
Kommuneplan 2009

O4

Følgende gælder for O4-områder MED MINDRE andet er nævnt under den enkelte ramme:

Områdets anvendelse Offentlige formål i form af sociale og sundhedsmæssige institutioner samt administration
Zonestatus Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
40 %
Etageantal og bygningshøjde Max etager: 2
Max højde: 11 m

Følgende gælder for ALLE O4-områder:

Anvendelse

Områderne skal anvendes til offentlige formål i form af sociale og sundhedsmæssige institutioner samt administration og private institutioner mv. af almen karakter, som naturligt kan indpasses i det pågældende område.

Det kan tillades, at der til hver institution/anlæg opføres eller indrettes enkelte boliger til portner eller andre personer med lignende tilknytning til institutionen/anlægget. Boliger tilknyttet institutionen/anlægget kan ikke udstykkes til selvstændige boliger. 

Der må som udgangspunkt kun udføres virksomhed til og med miljøklasse 2 (ubetydelig forurening med vejledende afstandskrav på 20 m til boliger og lignende).

Bygningsregulerende bestemmelser

Ved lokalplanlægning fastsættes i fornødent omfang bestemmelser om bebyggelsesstruktur og bygningsvolumen under hensyn til de for områdets anvendelse nødvendige bygninger og anlæg. Der fastsættes endvidere i fornødent omfang bestemmelser om bebyggelsesprocent, etageantal, bygningshøjde, opholdsarealers størrelse og parkering.

Parkering (herunder cykelparkering)

Se de generelle bestemmelser for parkering.

Energirigtigt byggeri

Nye bygninger

I lokalplaner skal der stilles krav om, at nye bygninger, der efter deres anvendelse kræver opvarmning, jf. Bygningsreglementets bestemmelser, skal opføres som lavenergibygninger.

Kun i særlige tilfælde kan dette krav fraviges, og kun hvor det ud fra en miljømæssig og samfundsøkonomisk betragtning kan forsvares.

For nye produktionsbygninger stilles ikke særlige krav om lavenergibyggeri.

Ændret anvendelse og tilbygninger

For ændret anvendelse og tilbygninger af eksisterende byggeri gælder Bygningsreglementets almindelige krav om overholdelse af energiforbrug.

Klima

Planlægning for oversvømmelsestruede arealer skal indeholde bestemmelser om, hvordan denne trussel imødegås. Se afsnittet om klima.

Miljøforhold

I lokalplaner skal det sikres, at bebyggelse og primære opholdsarealer efter nærmere godkendelse i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav placeres, udføres og indrettes således, at beboerne og brugerne i fornødent omfang skærmes mod støj og anden forurening fra trafikanlæg, virksomheder, tekniske anlæg mv. Der henvises til kommuneplanens generelle bestemmelser om støj

Miljøhensyn kan sætte grænser for omfanget og arten af den aktivitet, som kan foregå i randområder, der grænser op til forurenings- og støjfølsom anvendelse. Derfor kan der i lokalplaner kunne blive tale om, at områderne fastlægges med en differentieret anvendelse afhængig af forureningsgraden.