AFLYST
Kommuneplan 2009

T2

Følgende gælder for T2-områder MED MINDRE andet er nævnt under den enkelte ramme:

Områdets anvendelse Tekniske anlæg i form af forsynings- og rensningsanlæg, affaldsdeponerings- og affaldsbehandlingsanlæg og oplagspladser
Zonestatus Fremtidig: Landzone (typisk)
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
 
Etageantal og bygningshøjde  

Følgende gælder for ALLE T2-områder:

Anvendelse

Områderne anvendes til tekniske anlæg af offentlige/almen karakter, såsom forsynings-, miljø- og andre teknsike driftanlæg med detil hørende administration og lignende.

Hvis det er miljømæssigt forsvarligt, kan det tillades, at der opføres eller indrettes enkelte boliger for bestyrer, portner eller andre personer med lignende tilknytning til det tekniske anlæg.

Der må som udgangspunkt kun udøves virksomhed til og med miljøklasse 5 (væsentlig forurening med vejledende afstandskrav på 150 m til boliger og anden følsom anvendelse). Der kan dog være eksiterende virksomheder, der kræver større afstandskrav.

Bygningsregulerende bestemmelser

Ved lokalplanlægning fastsættes i fornødent omfang bestemmelser om bebyggelsesstruktur og bygningsvolumen under hensyn til de for områdets anvendelse nødvendige bygninger og anlæg. Der fastsættes endvidere i fornødent omfang bestemmelser om bebyggelsesprocent, etageantal, bygningshøjde, opholdsarealers størrelse og parkering.

Klima

Planlægning for oversvømmelsestruede arealer skal indeholde bestemmelser om, hvordan denne trussel imødegås. Se afsnittet om klima.

Miljøforhold

I lokalplaner skal det sikres, at bebyggelse og primære opholdsarealer efter nærmere godkendelse i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav placeres, udføres og indrettes således, at beboerne og brugerne i fornødent omfang skærmes mod støj og anden forurening fra trafikanlæg, virksomheder, tekniske anlæg mv. Der henvises til kommuneplanens generelle bestemmelser om støj

Miljøhensyn kan sætte grænser for omfanget og arten af den aktivitet, som kan foregå i randområder, der grænser op til forurenings- og støjfølsom anvendelse. Derfor kan der i lokalplaner kunne blive tale om, at områderne fastlægges med en differentieret anvendelse afhængig af forureningsgraden.

Beskyttelse af grundvand

I områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande gælder følgende:

Potentielt grundvandstruende virksomheders p-pladser, kørearealer samt områder hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier skal befæstes tæt. Afledning skal ske kontrolleret.

Olie og kemikalier skal opbevares i beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag.  Oplags-pladsen skal være med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og beholderne sikres mod påkørsel. Spild skal kunne holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg kan ikke etableres i OSD-områder og indvindingsoplande.  Dog kan allerede eksisterende særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg i OSD og indvindingsoplande udvides, hvis argumentationen i redegørelsen er vægtig, og der er redegjort for tekniske tiltag, der skal iværksættes for at beskytte grundvandet. I allerede kommuneplanlagte uudnyttede områder, der er udlagt til særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg, kan dette virkeliggøres såfremt argumentationen i redegørelsen er vægtig, og der er redegjort for de tekniske tiltag, der skal beskytte grundvandet. Ved disse undtagelser, skal ovenstående krav til potentielt grundvandstruende virksomheder følges.

Se også kommuneplanens retningslinjer om Byvækst og byomdannelse og Grundvand.