AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål for Tankefuld

Tankefuld er tænkt og planlagt som en bæredygtig bydel, som skal udgøre en værdibaseret byudvikling, der bygger på fire kerneværdier:

  1. Udnyttelse af og sameksistens med det mangfoldige landskab
  2. Det gode liv skal fremmes i bydelen (Cittaslow)
  3. Sundhed og bæredygtighed i byudviklingen skal være til stede på alle niveauer
  4. Læring og udvikling skal indgå i projektudviklingen.

De ovennævnte værdier vil indgå i lokalplanlægningen og i udvælgelsen og implementeringen af projekter i bydelen, således at den værdibaserede udvikling fremmes.

Bæredygtig bydel

Tankefuld skal udvikles til en bydel, der til enhver tid er foregangseksempel inden for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. 

Social bæredygtighed skal sikre væsentlige menneskelige rettigheder, som medindflydelse, medejerskab, tolerance og mulighed for at opbygge fællesskaber på tværs af bl.a. sociale, kulturelle og religiøse barrierer og derved skabe en mangfoldig bydel.

Miljømæssig bæredygtighed skal skabe en ressourcebevidst udvikling og et ressourcebevidst forbrug, som fremmer mangfoldighed i fremtiden, herunder biodiversitet, holdbart forbrug af naturressourcer og en fremtid med tilsvarende eller bedre muligheder for befolkningens liv end i dag.

Økonomisk bæredygtige løsninger skal opnås ved ressourcemæssigt optimale tiltag, som bygger på en vis befolkningstæthed og en god synergi med eksisterende faciliteter i eksisterende anlæg og infrastruktur i Svendborg by.

Når tankefuld er fuldt udbygget er den overordnede målsætning at:

  • Bydelen er eksponent for sund, mangfoldig og oplevelsesrig levevis.
  • Bydelen er CO2 neutral.
  • Bydelen er udviklet og opført på en miljøvenlig måde og udelukkende benytter miljøvenlige teknologier.
  • Infrastrukturen fremmer bæredygtige transportformer.
  • Bydelen er udviklet i dialog med alle interessenter.
  • Bydelen er udviklet på et holdbart økonomisk grundlag.

Bydelens samspil med Svendborg by og kommune

Tankefuld-bydelen skal være i et udbytterigt samspil med den øvrige Svendborg by og kommune ved at tilbyde lokalbefolkningen nye landskabs- og kulturoplevelser, samtidig med at Tankefuld-borgerne kan udnytte og understøtte byens eksisterende kultur- og indkøbstilbud.

Svendborgs medlemskab af det internationale bynetværk Cittaslow skal inspirere udviklingen af den nye bydel og præge den nye fortolkning af det gode liv på Sydfyn.

Tankefuld er lige dele byudvikling og landskabsudvikling

Tankefuld er et utraditionelt projekt, hvor by- og landskabsudvikling samtænkes på nye måder. Svendborg by får mere boligvolumen i tætte boligstrukturer tæt på jernbanestation (Svendborg Vest) og motorvejen, mens storslåede landskaber (Herregårdslandskabet, Egense Ås og de mange kystnære skove) beskyttes og gøres tilgængelige for kommunens borgere. Der etableres nye gang/cykel- og ridestier og der gives adgang til nye naturoplevelser i området.

Ny arkitektur og nye boligformer

I planlægningen af Tankefuld lægges der vægt på nye eksperimenter med en kvalitetsbetonet boligudvikling. Der skal sikres et varieret boligudbud og blanding af boligformerne i alle områder, og i samarbejde med forskellige lokale bygherrer og med inspiration fra ind- og udland. Der skal gives plads til eksperimenter og nyskabende boligløsninger f.eks. ved at indtænke erhverv og hjemmearbejdspladser i og i tilknytning til boligen. Ligesom alle boliger skal have god og direkte kontakt til landskabet, naturen og adgang til fantastiske uderum

Tankefuld - ikke bare et boligområde, men et leveområde

Med den store volumen i Tankefuld (over 3.000 boliger, 25 virksomheder og 7.000 indbyggere) er der grundlag for en række offentlige og private service- og kulturtilbud, som vil give bydelen sit eget oplevelsesrige liv. I modsætning til den traditionelle og spredte forstadsudvikling vil den koncentrerede byudvikling i Tankefuld gøre det muligt at planlægge for og realisere egen lokal skole, daginstitutioner til områdets brug, egne lokale kultur- og fritidstilbud, lokal detailhandel og servicevirksomheder.

Når bydelen er færdigudviklet vil den summe af liv og oplevelser, og store dele af den daglige service kan produceres og forbruges lokalt. Dette vil give et liv, som man ikke ofte ser i byrandens forstæder, og som vil kunne bidrage til bydelens identitet og sammenhængskraft.

Værdierne for Tankefuld er udførligt beskrevet og udfoldet i Masterplan 2009 for Tankefuld.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.