AFLYST
Kommuneplan 2009

Byudvikling i kystnærhedszonen

Svendborg er udviklet ved kysten

Svendborg by er (ligesom hovedparten af alle andre større danske byer) grundlagt og udviklet ved havet. Vandet og den kystnære placering var udgangspunktet for Svendborgs vækst, velstand og udvikling. Svendborg var Danmarks næststørste havneby og hjemsted for betydelige virksomheder, bl.a. det rederi, der har udviklet sig til Danmarks største og mest betydende virksomhed Mærsk/A.P. Møller.

Inden jernbanen og bilen har vandet været den vigtigste transportvej og lokalisering af nye virksomheder, boliger og service er foregået langs byranden og på de mest attraktive steder langs de bynære kyststrækninger, herunder også på Thurø og Tåsinge.

De moderne byudvikling i og omkring Svendborg har i de seneste 50 år foregået i den kystnære zone. Den specielle planlægningszone, hvor staten kræver særlige planlægningsmæssige begrundelser for lokalisering af nye byfunktioner og inddragelse af nye arealer til ny byudvikling. Med det formål at beskytte de åbne danske kyster mod uønsket udvikling med følgende ødelæggelse af en enestående natur.

Stort set hele Svendborg by er beliggende i den kystnære zone og de mulige større byvækstretninger blev i samarbejde med Fyns Amt analyseret forud for vedtagelsen af Regionplan 2005. Større byudvikling kunne ikke finde sted på Thurø og Tåsinge af hensyn til naturforholdene og den dårlige infrastruktur (utilstrækkeligt vejnet og belastede broer og dæmninger). I den østlige og nordlige retning var der betydelige sårbare vandindvindingsinteresser og i øst desuden behov for at beskytte den åbne kyst og friholde den for uønsket udvikling.

Byudvikling i Svendborg Vest

Konklusionen blev, at den foretrukne udviklingsretning var i Svendborg vest. Dette blev nedfældet i et fælles notat "Svendborg Vest" og indarbejdet i både Svendborgs Kommuneplan 2005 og Fyns Amts Regionplan 2005, angivet ved pile og mere afgrænsede byudviklingsfelter. De præmisser, som lå til grund for udpegningen og den konklusion som amtet og kommunen kom til i 2005, er der efter kommunens mening ikke i 2009 ændret på. Tværtimod er argumentet om den trafikale gode beliggenhed blevet betydeligt styrket ved udbygning af jernbanestationen Svendborg Vest og gode tilkørselsforhold til den nye motorvej Odense-Svendborg, som åbnede i juni 2009.

I 2007/2008 afholdtes en international arkitektkonkurrence omkring byudviklingsområdet i Svendborg Vest (området fik i forbindelse med konkurrencen navnet Tankefuld). Alle de seks præmierede forslag indeholdt flotte anvisninger på bebyggelse og landskabsudvikling i området. Vinderforslaget fra NORD og Holscher er siden blevet oversat til byudviklingsprincipper i masterplan 2009 for Tankefuld.

I forhold til beskyttelsen af den kystnære zone er de i kommuneplanen udlagte nye byområder på de arealer som ligger i den kystnære zone friholdt og givet grøn og rekreativ anvendelse og sikring af den biologiske mangfoldighed (skov-kilen). Al ny planlagt bebyggelse holdes bag eksisterende bebyggelse langs kysten og forringer ikke det maritime forland langs Svendborg Sund. Ny bebyggelse i dette område kan ikke ses fra Sundet eller fra Tåsinge på den modsatte kyst. Områderne er i dag landbrugsland uden sammenhæng og funktion og forbindelse til Sund og kyst. Vi mener at det er fuldt indenfor god dansk planlægningstradition at udnytte disse arealer til fremtidige by- og boligområder, og det vil efter kommunens mening ikke være rimeligt at begrænse byggemulighederne i området yderligere, således at den samlede byggevolumen i planen reduceres. Den volumen, der skal sikre de fælles faciliteter (skole, øvrig service, kollektiv trafik mv.) til et moderne bæredygtigt byområde.

De planlægningsmæssige begrundelser

Den første planlægningsmæssige begrundelse for at udpege Tankefuld-området som nyt byudviklingsområde er den gode stationsnære og bynære placering, som muliggør en god udnyttelse af Svendborgs eksisterende bygoder og service og en nærhed til Stations Vest og motorvejstilslutninger inden for 0,5-2,5 km. Bydelen vil få en god tilgængelighed og god sammenhæng til Svendborg by og skaber dermed rammen om en bæredygtig bydel.

Den anden planlægningsmæssige begrundelse for at placere Tankefuld-bydelen i et landskabsmæssigt attraktivt bynært område, som muliggør en god tilgængelighed for alle Svendborgs borgere til det bynære landskab, med Øhavsstien igennem området og med gode og sammenhængende cykel- og gang-forbindelser til den eksisterende by. By- og landskabsudviklingen i Tankefuld vil supplere kystforlandet med nye natur og landskabskvaliteter (skovkilen og Egense Ås)

Den tredje planlægningsmæssige begrundelse er, at byudviklingen, som den er tilrettelagt på de arealer, der ligger i den kystnære zone, vil foregå bag ved nuværende bebyggelse (Rantzausminde) og derved ikke forstyrre oplevelsen af kysten.

Den fjerde planlægningsmæssige begrundelse er, at Tankefuld-bydelen efter kommunens mening et godt eksempel på "god planlægning for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, der sikrer en kvalitetsbetonet udvikling, hvor natur- og landskabshensyn har høj prioritet", jf. Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2009, Miljøministeriet 2006. Svendborg Kommune kunne klandres, hvis den byggede tæt og homogen by uden at skele til de eksisterende landskabskvaliteter. Denne tæthedsstrategi vil Svendborg Kommune anvende som byudviklingsprincip i den udbyggede Svendborg by. I Tankefuld falder det Svendborg Kommune naturligt at anvende en mere følsom og naturvenlig byudviklingsstrategi

Den femte planlægningsmæssige begrundelse er, at selv om den nye bydel ikke har en særlig funktionel begrundelse for lokalisering (delvist) i den kystnære zone, så vil der skabes et nyt og bedre naturgrundlag i det kystnære forland og samtidig være med at sikre den offentlige adgang til kysten og dens oplevelser (ved den nye strand ved Tankefuldskoven og ved en ny sammenhængende landskabskile til den åbne kyst ved Lehnskov).

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.