AFLYST
Kommuneplan 2009

Redegørelse og strategi

En ny bydel i Svendborg

Tankefuld skal sammen med Rantzausminde og landsbyerne Egense og Skovsbo udgøre en ny grøn bydel i det vestlige Svendborg. I de første år vil livet og udviklingen i Rantzausminde foregå i et stille tempo og uden den store vækst men med en stadig tilpasning af det attraktive kvarter langs vandet.

Landskabet, landbruget og den spredte bebyggelse i det store område bag Rantzausminde langs kysten skal rumme de nye by- og boligområder (Tankefuld), og vil langsomt blive omdannet med nye veje, byggerier og landskabstiltag. Bydelen vil udvide sig fra nord mod syd og vest i etaper, så de enkelte byområder gøres færdige inden et nyt område inddrages i byudviklingen.

Fra i dag at være hjemsted for 2.800 mennesker vil bydelen fuldt udbygget rumme 7-8.000 indbyggere.

Kort over Tankefuld-området. Klik på kortet for at lave det større.

Byudvikling og landskabsudvikling - hånd i hånd

Udviklingsprojektet Tankefuld er lige dele byudvikling og landskabsudvikling. Hele visionen for bydelen er båret af denne tætte sammenhæng mellem nye byområder og den stadig mere tilgængelige natur og landskab, der både er til rådighed for de nye beboere, men i lige så høj grad for de eksisterende beboere i Rantzausminde, Egense og Skovsbo samt borgerne i hele Svendborg by. Landskaberne er så store, at de let kan rumme besøgende fra hele kommunen.

Hvert byområde i Tankefuld vil opleve naturen og landskaberne tæt på. Der vil inden for 3-500 m være adgang til skove, marker, Egense Ås, moser og vandhuller fra alle fremtidige byområder.

Det største landskabselement i området er Egense Ås. I kommuneplanen beskyttes åsen og dens nærliggende områder og friholdes fra fremtidigt byggeri.

Det at bo og leve med og i grønne omgivelser har betydning for vores livskvalitet. Nem adgang til naturen og oplevelser af årstidernes skiften, vind og vejr, udsigter og åbne horisonter er medvirkende til at styrke vores sundhed og lyst til at bevæge os, vores daglige oplevelser og muligheder for sansning. Sikring af landskaber med en volumen og en beliggenhed så deres fulde udstrækning er med til at opretholde landskabets fortælleværdi og det oplevelsesmæssige potentiale. Friholdes de store sammenhængende landskabskiler i Tankefuld sikres der nærrekreative landskaber af en dimension, der ikke typisk ligger inden for de bynære landskabers rammer. Med landskaber af denne størrelse opretholdes der ligeledes mulighed for at sikre et varieret dyre- og planteliv med gode levevilkår og spredningsmuligheder. Vi bruger landskabet forskelligt alt efter, hvor meget tid vi har til rådighed, tidspunkt og formål.

Hverdagslandskabet

I hverdagslandskabet får vi vores daglige bynære landskabsoplevelser tæt på vores bolig og i kortere perioder. Det er den daglige løbetur, en tur med barnevognen eller hunden der skal luftes. Vi bevæger os her ikke så langt væk fra vores bolig og mulighederne er ofte lidt begrænsede når det gælder om at skabe variation i oplevelsesmulighederne. I Tankefuld giver alle kilerne tæt på boligerne mulighed for kortere ture og mulighed for at se ud på noget natur. De bidrager med de tætte uderum knyttet til bebyggelserne, hvor leg og natur kan opleves.

Weekendlandskabet 

I weekendlandskabet får vi de lidt større lokale landskabsoplevelser. Her har vi mere tid til at opholde os ude og til at fordybe os i aktiviteter eller til at sanse naturen. Der er mulighed for at komme længere væk fra boligen og til at opleve flere landskaber og attraktioner. Vi kan her have et mål med turen, men det kan også være en aktivitet der kræver lidt mere tid end vi har i hverdagen. I Tankefuld bidrager kilerne fuldt ud til at opfylde behovet for vores udfoldelser i weekenden. Skovkilen kan f.eks. give mulighed for at køre mountainbike eller åskilen kunne danne ramme om rollespil for børn. Kilerne giver ligeledes mulighed for udsyn og landskabsoplevelser og rummer gode udflugtsmål. 

Udflugtslandskabet

I udflugtslandskabet, som ligger længere væk fra vores boliger, oplever vi regionale eller nationale landskaber, som vi mere sjældent besøger. Til disse landskaber er der ofte knyttet et mål og en historie, og områderne indeholder ofte en form for fælles værdi. Vi bevæger os længere væk og i længere tid. I Tankefuld spiller landskabskilerne en rolle som rekreativt bindeled mellem byen og de større landskabsoplevelser længere væk, og indeholder i sig selv flere oplevelser og udflugtsmuligheder. I området omkring Tankefuld er udflugtslandskaberne f.eks. den åbne kyst og stranden ved Lehnskov, Egebjerg Bakker og de store skove, Hvidkilde søerne eller Øhavet.

Tankefulds sammenhæng til den grønne struktur i kommunen. Klik på kortet for at lave det større.

Den klare grænse mellem by og land

Med den integrerede tankegang, hvor landskaber og byudvikling går hånd i hånd, vil der dog som i god dansk planlægningstradition til stadighed i udviklingsprocessen være en klar grænse mellem by og land. Etapedelingen i projektet vil sikre denne klare grænse hele tiden er til stede. Byen flytter først ud i landskabet, på de aftalte arealer, når en etape er fuldt udbygget.

Skulle byudviklingen af en eller anden grund gå i stå (pga. konjunkturerne, markedet, nye politiske beslutninger eller ny lovgivning og samfundsudviklingen) vil der efter den etapedelte plan på et hvert tidspunkt være defineret en klar grænse mellem Svendborg by (med de nye bydele) og det åbne land.

Byudvikling inde fra og ud

Ligeledes sikrer etapedelingen af byudviklingen sker indefra og ud. 1. etape af byudviklingen starter i det nordøstlige hjørne fra den eksisterende by og i retning mod sydvest ned til Egense Ås-kilen

2. etape igangsættes fra eksisterende by i Rantzausminde og udvikles mod nordøst til den når Egense Ås-kilen. Her kobles de to udviklingsretninger sammen med den nye landskabsvej, der føres i en tunnel under åsen.

Perpektivarealerne (byudviklingen efter 2021) foregår ligeledes inde fra og ud, idet området ved Tankefuldvej udgør 3. etape, således at Svendborg by på det tidspunkt er udviklet på indersiden af landskabsvej. Den sidste og 4. etape er byudviklingen uden på Landskabsvejen mod Egense landsby.

Arealudlæg og anvendelse i Tankefuld.  arealudlaeg_og_anvendelse_2009-21.pdf (3.1 MB)

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.