AFLYST
Kommuneplan 2009

Landbrugsudviklingen i området

Landbrugsstrukturen i Svendborg Kommune

Som en del af forarbejdet til Tankefuldprojektet har Svendborg Kommune kortlagt landbrugsstrukturen i Tankefuldområder og har beskrevet jordbrugserhvervets lokale betydning.

I Tankefuld området er der i dag ca. 20 mindre landbrugsejendomme, hvoraf den største er på 125 ha. Størstedelen af jorden i området tilhører ejendomme inden for området. Udbygning af Tankefuld vil medføre, at der nedlægges 10 mindre landbrugsejendomme. Tankefuld vil ikke påvirke arronderingen af værdifulde landbrugsejendomme uden for området. Som det fremgår af Svendborg Kommunes kort over alle husdyrbrug i kommunen (alle større end 3 DE) er der to mindre husdyr-brug i Tankefuld området og to i kanten af området. Tre ud af de fire husdyrbrug er så små, at de ikke fremgår af Statens jordbrugsanalyse. I postdistriktet er det gennemsnitlige husdyrtryk, jf. Statens jordbrugsanalyse under 0,6 DE/ha. Der er således ”plads til” at tage landbrugsarealer ud af produktionen, uden at det vil begrænse det eksisterende antal dyreenheder i postdistriktet. Tankefuld er således et af de områder i kommunen, hvor der er færrest husdyrbrug. Det er kommunens erfaring, at landbrugere med husdyrhold fravælger nærhed til byerne.

Med kommunens relative høje jordbrugsmæssige arealandel (77 %), det faktum at størstedelen af jorden er god dyrkningsjord, og at der er plads til udvidelser af husdyrbruget, vurdere Svendborg Kommune, at der fortsat vil være basis for en lønsom produktion af sunde, varierede og sikre føde-varer i Svendborg Kommune samtidig med, at Tankefuldprojektet gennemføres.

Tankefuld ligger i ”et hjørne” af byen med Ranzausminde mod syd og den vestlige del af Svend-borg mod øst. Projektet splitter således ikke landbrugsarealer op, medfører ikke længere afstande mellem driftsbygninger og jordtilliggende eller begrænser det eksisterende antal dyreenheder i området. Der er ikke foretaget nylige investeringer i landbrugsbygninger eller -anlæg i området.

Se kortet i stor version på nedenstående link.

 husdyrfordelingen_i_svendborg_kommune.pdf (735.6 KB)

Landbrug i Tankefuld-området

Der er få gårde tilbage som aktive driftsenheder i Tankefuld-området. Jorderne er solgt fra og der dyrkes markafgrøder. Der kun fire landbrug med dyrehold, og i meget beskedent omfang. De tre er på kanten af Tankefuldområdet. Det drejer sig om følgende landbrug:

  • Skovbovej 262, rideskole, 17 dyreenheder (DE)
  • Højensvej 159, 37 DE, ammekøer
  • Hellegårdsvej 270, 25 DE ammekøer
  • Hellegårdsvej 193 A, 70 dyreenheder (DE) fordelt på ca. 64 DE slagtekyllinger og 6 DE ammekøer

Nærmeste større husdyrbrug udenfor området er Fruens have 15, ca. 1100 meter vest for området, 245 DE slagtesvin. Det lægger fast at Tankefuld ligger udenfor geneområder, men ikke udenfor konsekvensområde for lugt fra Fruens have 15. Det betyder, at der næppe vil forekomme lugtgener, der vurderes som væsentlige, men at der i visse tilfælde vil kunne konstateres lugt i området.

Det vurderes ikke, at der i særlig betydeligt omfang i særlig høj grad husdyrbrug udenfor Tankefuld-området er afhængige af jorderne i området som udspredningsareal for husdyrgødning. 

Ved den etapevise byudvikling af området vil ske en overgang fra landzone til byzone uden at ødelægge driften af de få tilbageblevne landbrug. De fire eksisterende husdyrbrug – der alle er meget små – vil indgå i projektet (fortsat rideskole, ammekvæg til afgræsning af grønne kiler) eller blive nedlagt. Afstandskravene på 300 m fra landbrug med dyrehold til udlæg af nye boligområder vil blive overholdt.

Spare på den værdifulde landbrugsjord

For at sikre, at der bevares tilstrækkelige arealer til at sikre et bæredygtigt jordbrug i området i en lang årrække fremover er byudviklingen opdelt i en række etaper, som færdiggøres hver for sig. Det betyder, at der fortsat kan producere fødevarer og være et mindre dyrehold på landbrugsejendommene uden for de påbegyndte byudviklingsetaper.

Der udvises i Tankefuld-byudviklingen tilbageholdenhed med at inddrage mere landbrugsjord end højst nødvendigt til ikke-jordbrugsmæssige formål ved at bygge med den dobbelte tæthed af almindelig boligudvikling i provinsbyernes udkant, dvs. mere end 15 boliger/ha. Byudviklingen i Tankefuld vil tage trykket af byudviklingen i andre dele af kommunen især inden for de særligt værdifulde landbrugsområder, bl.a. af hensyn til behovet for arealer til udbringning af husdyrgødning

Endelig vil der i landskabskilerne (Egense ås, Kulturkilen og Skovkilen) være større sammenhængende landbrugspligtige arealer, som kan indgå i vekselvirkning med den landskabelige udvikling og naturbeskyttelsesindsatsen.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.