AFLYST
Kommuneplan 2009

Planlægning af Tankefuld

Ny infrastruktur i bydelen

Landskabsvejen etableres i den nye Tankefuld-bydel som et nyt overordnet vejsystem, der betjener de nye byområder (markeret med rødt på kortet). Landskabsvejen forbinder Ring Nord med Rantzausminde og udbygges succescivt med de nye byomåders udvikling.

De eksisterende veje i området overgår til lokalveje og cykelveje, som understøtter bydelens principper om bæredygtige transportløsninger, der indebærer fuld udnyttelse af stationsnærheden (Svendborg Vest), delebilsordninger, fælleskørselspladser ved motorvejsforbindelsen og udbredte hensyn og omfattende faciliteter for cyklende og gående.

Der fastlægges i kommuneplanen et omfattende stisystem for cyklende og gående, der binder de enkelte byområder sammen og sikrer gode forbindelse ind til station og Svendborgs centrale bydele. Dele af stisystemet har rent rekreative formål (bl.a. Øhavsstien) og skal sikre svendborgensernes adgang til de fine landskaber.

Der er udarbejdet en særskilt VVM-redegørelse for det nye overordnede vejsystem, hvor der arbejdes med omfattende hensyntagen til kulturhistoriske interesser og de biologiske og landskabelige beskyttelseshensyn.

Veje og stier i Tankefuld.
Tankefuld__stier_og_veje_2009-21.pdf (3.1 MB)

Bæredygtig energiforsyning

Alt nyt byggeri i bydelen skal opføres som energivenligt byggeri og den lokalt supplerende energiforsyning skal i størst muligt omfang bygge på vedvarende energikilder, jf kommuneplanrammerne. 

Boligtyper og boligtætheder

Der planlægges for en mangfoldighed i boligtyper; åben/lav, tæt/lav og i nogle områder etageboliger, eje/andels/lejeformer, der sikrer en blandet beboersammensætning.

I nogle områder vil blandingen af boligtyperne være 40 % åben/lav, 40 % tæt lav og 20 % etagebyggeri med betydelige variationer. Med højere andel af tætte boligformer og bebyggelse i flere etager i det nordlige område og med flere fritliggende ejendomme i én etage tæt på Egense ås og skovbrynene. 

Der planlægges generelt for høje tætheder i boligbyggeriet (den dobbelte tæthed af almindelig kendt forstadsbyggeri), så i flere områder vil der opføres 15-20 boliger/ha.

Erhverv

I Tankefulds nordlige område indrettes et erhvervsområde for grønne videns- og servicevirksomheder. Derudover kan der opføres mindre enheder af erhverv og privat service i boligområderne, helt eller delvist integreret i boligerne. Bæredygtigt byggeri skal også præge erhvervsbyggeriet, og der skal skabes en særlig profil af disse bebyggelsesformål der udnytter den nære kontakt til de store landskaber. Der skal laves forsøg med nye samspil mellem boliger og erhverv.

Der kan placeres detailhandelsbutikker til lokal forsyning af området i overensstemmelse med kommuneplanens detailhandelsretningslinjer.

Ny offentlige service i området

Der planlægges for ny kommunal skole, der skal betjene hele bydelen, når den er færdigudbygget. Der placeres børnehaver rundt i boligområderne efter behov. Ligesom der planlægges for kulturelle institutioner og offentlige servicetilbud til ældre. De vigtigste offentlige tilbud placeres centralt i området syd for Egense Ås.

Bæredygtigt byggeri skal også præge erhvervs - og institutionsbyggeriet.

Der skal skabes en særlig profil af disse bebyggelsesformål der udnytter den nære kontakt til de store landskaber. Der skal laves forsøg med nye samspil mellem boliger og offentlige formål.

Byudvikling og arealudlæg i Kommuneplan 2009-21 

Der udlægges i Kommuneplan 2009-21 i alt 180 ha til boligformål og 25 ha til erhverv og 23 ha til offentlige formål i Tankefuld-området. I alt 228 ha til fremtidig byzone i planperioden.

Der udlægges i kommuneplanens perspektivdel 108 ha til boligformål og 6 ha til offentlige formål. I alt 114 ha til fremtidig byzone (efter 2021)

Arealudlæg og anvendelse i Tankefuld.
 arealudlaeg_og_anvendelse_2009-21.pdf (3.1 MB)

Landskabskiler

Der udlægges i Kommuneplan 2009-21 landskabskiler i Tankefuld-området til langsigtet landskabsudvikling. Landskabskilerne beholdes i landzone og friholdes for ny bebyggelse. Der kan fortsat drives landbrug (og skovbrug) på arealerne som i dag. Den nye mere rekreative anvendelse af landskabskilerne vil foregå ved anlæg af stier, udsigtspunkter og opholdspladser med offentlig adgang.

  • Kulturkilen. Den eksisterende bebyggelse (Egense, Skovsbo og fritliggende ejendomme) med haver og nær tilliggender.
  • Egense Ås-kilen. Egense Ås og dens nære omgivelser udgør 125 ha.
  • Skovkilen. Udlæg af 165 ha i landzone til beskyttelse og udvikling af natur- og skovområder (skovrejsning i områdets sydlige del).

Landskabskiler i alt 290 ha.

Landskabskiler i Tankefuld.
Tankefuld__landskaber_2009-21.pdf (3.1 MB)

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.