AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Antal og typer

Dagtilbuddene omfatter ved indgangen af 2012:

 • 6 kommunale dagtilbud fordelt på børnehuse med vuggestue/børnehave.
 • 2 kommunale dagplejeområder
 • 1 selvejende område fordelt på børnehuse med vuggestue/børnehave.
 • 9 private dagtilbud

Områdedelt ledelse

Svendborg gennemførte i med start i januar 2011 en omstrukturering på dagtilbudsområdet til otte kommunale dagtilbudsområder med tilsammen 34 børnehuse. To af dagtilbuddene er dagplejeområder. På samme tid indgik fire selvejende dagtilbud et forpligtende netværkssamarbejde, Fyrtårnet.

Udover kommunale og selvejende dagtilbud er der i Svendborg kommune 9 private dagtilbud.

Formålet med områdeledelse er at skabe en mere hensigtsmæssig dagtilbudsstruktur med henblik på optimering af sammenhængskraft såvel fagligt som økonomisk.

Udbygning af dagtilbud

Udvalget for Børn og Unge besluttede den 6/6 2012 tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområder i Svendborg Kommune.

I forlængelse heraf er i 2012 igangsat afdækning af følgende fem projekter:

 • Udvidelse af Skovlinden/Vesterlunden.
 • Udvidelse af 4-Kløveren/Sundet.
 • Udvidelse af Kirkeby Børnehus/Egebjerg
 • Udvidelse af Gudme Børnehave/Østerdalen.
 • Byggeri af nyt dagtilbud ved Humlebien/Børnebyøster.

I forbindelse med udvidelse af Skovlinden og 4-Kløveren indgår Regnbuen.

I forbindelse med udvidelse af Gudme Børnehave, er det planen at pavillon ved Hesselager Børnehus og pavillon ved Gudme Børnehave udfases.

I 2013 afdækkes følgende tre projekter:

 • Etablering af lokaler til Lundby Børnehave/Sundet
 • Udvidelse af Holbøllsminde Børnehus/Nordkaperen i form af 0-2 års pladser
 • Udvidelse af Rantzausminde Børnehave/Fyrtårnet i form af 0-2 års pladser.

Byggeri affødt af ovenstående otte afdækninger, forventes opstartet og gennemført i perioden 2013 til og med 2015.

Det forventes, at der i 2014 bliver en ny proces, med henblik på udarbejdelse af handleplan for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet for 2016-2020.

Resurseindsatser overfor børn med særlige behov og børn i udsatte positioner

Dagtilbud i Svendborg Kommune har fra januar 2011 udarbejdet et grundlag: Mission og fælles referenceramme. En af essenserne i denne er, at alle børn har lige adgang til aktiv deltagelse i børnefællesskaberne. I samme forbindelse blev resursepædagogerne (14,5 fuldtidsstillinger) decentralt organiseret, med reference til tre dagtilbudsledere.

Resurseindsatserne er beskrevet ud fra Mission og fælles referenceramme, og en af de helt centrale opgaver i en resurseindsats er, at understøtte børn i at kunne deltage aktivt i børnefællesskaberne.

Der er pr. 1. januar 2013 28 faste resursepladser i børnehuse, 6 resursepladser i Dagplejen. Der er p.t. 10 flex-resursepladser, der er oprettet efter nedlæggelsen af gruppen i Jægermarken. Derudover er der resursetimer til rådighed på tværs i dagtilbud og mulighed for procestimer via en pædagogisk teamleder.

Svagt fald i børnetal for 0−5 årige

Dynasoft prognoserne, som udarbejdes 3 gange årligt, baserer sig på kommunens egne befolkningsprognoser.

Seneste Dynasoft prognose pr. 1/12 2012 udviser i perioden 2013-2016 en lille stigning i behovet for 0-2 års pladser. Prognosen for 3-5 års pladser udviser et fald på ca. 6 % i perioden 2013-2016 (begge incl.)

Det samlede forventede behov forventes at ligge på gennemsnitligt ca. 3035 pladser (0-5 år) i 2016.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret som følge af ny befolkningsprognose og omstruktureringer på dagtilbudsområdet i 2011. Indsatser for tilpasning af de fysiske rammer er justeret, og de strategiske indsatser til opfyldelse af Dagtilbudsloven er tilpasset kommunens initiativer indenfor Ny Sammenhængende Børne- Ungepolitik.