AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Pladsgaranti og geografisk nærhed

Principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, besluttet af Udvalget for Børn og Unge den 6/6 2012. Herunder definition af geografisk nærhed.

 • Pladsgarantien skal opfyldes. Prognosebehovet afgør, hvor der udbygges. Udsving i faktisk børnetal i forhold til prognosen, må forventes at være på 30-40 børn. Herudover skal der indregnes ekstra kapacitet, svarende til 10 % af de private pladser, i alt en ekstra kapacitet på minimum 85 pladser (2012 tal).
 • Kortsigtede løsninger udfases.
 • Børnehusene gøres større. Minimumsstørrelse: 14 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser. Maksimumsstørrelse afvejes konkret i hver sag, da det afhænger af behov og indretning.
 • Ved ændring/udvidelse af kapaciteten er 1. prioritet at bygge til eksisterende børnehuse, alternativt som 2. prioritet at bygge nyt børnehus.
 • Alle børnehuse skal være integrerede 0-5 års børnehuse. Ved nyetablering af 0-2 års pladser, skal der etableres 14 pladser af hensyn til den faglige og økonomiske bæredygtighed.
 • Sammensætningen af børnehusene skal tage højde for at der kan indskrives dagplejebørn i børnehavegrupperne.
 • For at kunne være fleksible på sigt, skal børnehusene kunne rumme op- og nedgange i behovet for pladser, herunder resursepladser og § 32 pladser.
 • Indretningen af børnehusene skal understøtte Mission og fælles referenceramme.
 • Der skal være en fordeling på 70 % dagplejepladser og 30 % vuggestuepladser i følgende dagtilbudsområder: Egebjerg, Østerdalen, Sundet, (excl. Sundets tre børnehuse i byen) samt Børnebyøster (excl. Børnebyøsters tre børnehuse i byen).
  Samt en fordeling på 40 % dagplejepladser og 60 % vuggestuepladser i de dagtilbudsområder, der dækker Svendborg by: Sundet (excl. Tåsinge), Vesterlunden, Nordkaperen og Børnebyøster (excl. Thurø). I alt svarende til en omlægning på ca. 124 dagplejepladser til vuggestuepladser ud fra 2012 tallene.
 • Der skal være mulighed for etablering af heldagslegestuer til dagplejen i alle 10 skoledistrikter.
 • For at tilgodese gode ude-arealer, skal der være minimum 20 m² pr. barn i legepladsareal. (Til sammenligning har Børnely 20 m²og Skovlinden 70 m²).
 • Ved byggeri af nyt børnehus skal der etableres produktionskøkken.
 • Bygningsreglementet BR10, kvalitetsniveau A anvendes, svarende 3,5 m² pr. børnehavebarn og 4,5 m² pr. vuggestuebarn, suppleret med 2,5 m² pr. barn til aktivitetsrum, hvilket svarer til arealforholdene i Børnely og Skovlinden.
 • For børnehuse med faste udegrupper kan anvendes bygningsreglementet BR10, kvalitetsniveau C, svarende til lovens minimumskrav, med opholdsrum med 2 m² frit gulvareal pr. børnehavebarn og 3 m²frit gulvareal pr. vuggestuebarn.
 • Geografisk nærhed: I Svendborg by, som omfatter Vesterlunden, Sundet (excl. Tåsinge), Nordkaperen og Børnebyøster (excl. Thurø), defineres dette som 4 km/15 min. på cykel. I de øvrige distrikter, som omfatter Egebjerg, Østerdalen, Sundet (excl. Sundets tre børnehuse i byen) og Børnebyøster (excl. Børnebyøsters tre børnehuse i byen) defineres dette som børnehuse, der ligger i tilknytning til/i nærheden af de enkelte skoleafdelinger.

Fælles værdier og visioner i dagtilbud

Formål for skole og dagtilbud frem mod år 2014 er i dagtilbudsområdet blevet omsat til Mission og fælles referenceramme. Det enkelte dagtilbud udarbejder en pædagogisk læreplan, der formulerer konkrete mål, tegn, tiltag og evaluering indenfor de læringstemaer, der er formuleret i Dagtilbudsloven.

Kreativitet, innovation og problemløsning som kompetencer

Med revideringen af Dagtilbudsloven i 2009 blev det understreget, at dagtilbud ikke er pasning og omsorg, men at dagtilbud er et lærings og udviklingstilbud for børn.

Der er i loven formuleret seks temaer, der skal udarbejdes med mål indenfor: Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier. Derudover skal der i Svendborg Kommune udarbejdes mål indenfor temaet Børn i udsatte positioner og børn med særlige behov.

Dagtilbuddene har fokus på at skabe spændende og udfordrende læringsmiljøer, hvor børnenes leg, fantasi og nysgerrighed stimuleres til at udforske det ukendte alene og i fællesskaber, så de i en tidlig alder opnår forudsætninger for at udvikle kreative og innovative kompetencer.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret som følge af ny befolkningsprognose og omstruktureringer på dagtilbudsområdet i 2011. Indsatser for tilpasning af de fysiske rammer er justeret, og de strategiske indsatser til opfyldelse af Dagtilbudsloven er tilpasset kommunens initiativer indenfor Ny Sammenhængende Børne- Ungepolitik.