AFLYST
Kommuneplan 2009

Fritidstilbud

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • børn og unge i 0-7 klasse har adgang til SFO eller fritidsklub i deres lokalområde.

Baggrund 

Svendborg Kommune har 8 fritids- og klubtilbud for elever fra 4-7. klasse, hvoraf de 6 tilbud er private ordninger oprettet på forældreinitiativ. 2 af fritidsklubberne råder over 19 specialpladser for unge med særlige behov. For ældre skoleelever er der i Svendborg en Ungdomsskole med et antal klubber.

Strategi og indsats

Byrådet ønsker, at børn og unge fra 0.-7. klasse tilbydes klubtilbud i deres lokalområde. Svendborg Kommune afsøger mulighederne for at udbygge klubtilbuddene i kommunen, således at skoleelever til og med 7. klasse har adgang til et klubtilbud, så vidt muligt i barnets lokalmiljø. Der etableres overgange mellem SFO, juniorklubber og Ungdomsskolens klubber.

Det er vigtigt, at der tages hensyn til børn og unge med forskellige former for fysiske eller psykiske handicap, når der planlægges eller udvikles fritidstilbud i lokalmiljøet. Tilbuddene skal appellere til alle grupper af børn og unge, f. eks. børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Fritidsaktiviteter har stor betydning for børn og unges muligheder for at møde andre unge, danne netværk og skabe sociale relationer og venskaber med andre unge.

Specialtilbud i Svendborg Kommune

Svendborg Kommune yder en tidlig, sammenhængende og forebyggende indsats i forhold til børn, unge og familier, der har behov for særlig støtte. Indsatsen sker i samarbejde med barnet, den unge og familien.

Det er målet, at alle børn og unge skal opleve et sammenhængende liv med kontinuitet i de serviceydelser, som kommunen tilbyder, og at børnene så vidt muligt kan rummes inden for kommunens almindelige dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud.

For de børn og unge, der ikke vil kunne profitere af et ophold i et almindeligt dagtilbud eller skole, tilbydes særlige specialpædagogiske tilbud, der sikrer de bedst mulige rammer for disse børns læring, udvikling og trivsel.

Helhed og sammenhæng i tilbuddene har særlig stor betydning for de børn og unge, der har behov for særlig støtte og omsorg, og som i dagligdagen skal forholde sig til flere tilbud og medarbejdere, end børn og unge normaltvis møder i deres hverdag.

På specialområdet har der fra 2008 – 2013 været gennemført et projekt med samdrift af specialtilbuddene til handicappede børn og unge, der skal sikre et sammenhængende og koordineret tilbud til børn og unge og deres familier.

En forstærket ungeindsats

Børn og Unge indgår sammen med Social og Sundhed og Jobcenteret i et målrettet samarbejde, der indebærer en tættere sammenkædning af indsatsen rettet mod de +15/16 årige i forhold til realiseringen af 95 pct. målsætningen og beskæftigelsesområdet, der skal styrke unges adgang til uddannelse og beskæftigelse.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og justeret. Målene videreføres. Strategi og indsats er suppleret med tiltag om specialtilbud for børn, unge og familier, der har behov for særlig støtte.