AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Ny skolestruktur

Siden Kommuneplan 2009 har Byrådet vedtaget en ny skolestruktur for folkeskolerne i Svendborg Kommune.

Skolestrukturen trådte i kraft den 1. august 2011.

Antal og typer af folkeskole

Skolens navn Trin Specieltilbud
 Issø-skolen 2 matrikler
Afd. Kirkeby 0.-3. kl.
Afd. Stenstrup afd. 4.-9. kl.
Specialklasserække for mellemtrin og udskoling
 Nymarkskolen 2 matrikler
7.-10. kl.
10. kl. er placeret på Vestre Skole
Specialklasserækker for udskolingen
9.-10. I - klasse Læsekompetencecenter
 Rantzausminde Skole 0.-9.kl. Ingen
 Skårup Skole 0.-9.kl. Heldagsklassen
 Stokkebækskolen 3 matrikler
Afd. Gudbjerg 0.-6.kl.
Afd. Hesselager 0.-6.kl.
Afd. Gudme afd. 0.-9.kl.
Ingen
 Thurø Skole 0.-6. kl. Ingen 
 Tved Skole 0.-6. kl. Ingen 
 Tåsingeskolen 2 matrikler
Afd. Lundby 0.-6.kl.
Afd. Sundhøj. 0.-9.kl.
Centerafdelingen for børn med gennemgribende udviklings-
forstyrrelser.
ADHD Afdelingen
Centerafdelingen for børn med tale/ sprog vanskeligheder
 Vestermarkskolen 2 matrikler
Afd. Skolebakken 0.-6. kl.
Afd. Faaborgvej 0.-9. Kl.
Værkstedsklasse
Overgangsklassen
 Vestre Skole 0.-6. kl.  Ingen
 Ørkildskolen 0.-6. kl.
2 matrikler
Afd. Byen
Afd. Øst 
Funktionsklasser
Specialklasser
   
 Den Nye Heldagsskole og Eksterne heldagsskoler   Børn og unge med omfattende personlige, følelsesmæssige, adfærdsmæssige og væsentlige sociale vanskeligheder.
Forældre med brug for familiebehandling.
 Byhaven, skole og fritid Byhaveskolen og Kolibrien Børn med generelle indlæringsvanskeligheder af vidtgående karakter.
Nogle børn er fysisk handicappede.
 Svendborg Juniorklub (afd. Holbøllsminde og afd. Centrum) Juniorklub
(Specialpladser)
4. – 6. klassetrin
Børn og unge med væsentlige kontakt- og trivselsproblemer og som er i udrednings- og/eller behandlingsforløb

Fælles værdier og visioner i skole og dagtilbud

Byrådet har vedtaget Formål for dagtilbud og skole frem mod 2014 med fælles værdier og visioner. Værdierne og visionerne udgør sammen med kommunens sammenhængende børn- og ungepolitik et overordnet grundlag, som alle skoler og dagtilbud arbejder ud fra.

Placering, opdeling og størrelse

Folkeskolerne er fordelt på 10 skoledistrikter.
Nymarkskolen er udskolingsskole (7.-9 Kl.) for Tved, Ørkild og Thurø skoledistrikter samt 10. klassescenter for hele kommunen.

Folkeskolerne er opdelt på følgende måde:

Én udskolingsskole

 • Nymarkskolen

Fire 0.-6. klassede skoler

 • Thurø Skole
 • Tved Skole
 • Vestre Skole
 • Ørkildskolen

 Seks 0.-9.klassede skoler

 • Issø-skolen
 • Rantzausminde Skole
 • Skårup Skole
 • Stokkebækskolen
 • Tåsingeskolen
 • Vestermarkskolen

Udviklingsområder i forbindelse med ny skolestruktur

Idrætsskoler

Alle folkeskoler i Svendborg Kommune er fra august 2012 idrætsskoler, hvor alle elever i 0.-6. klasse har 6 lektioners idræt om ugen.

I budgetforligsbehandlingen til budget 2012 blev det besluttet, at give samtlige folkeskoler mulighed for at blive idrætsskoler i henhold til det vedtagne idrætsskolekoncept og efter følgende udrulningsplan:

 • 2012/13: 0.-3. klasse (dog 0.-6. klasse på nuværende idrætsskoler)
 • 2013/14: 4. klasse på øvrige skoler
 • 2014/15: 5. klasse på øvrige skoler
 • 2015/15: 6. klasse på øvrige skoler.

Alle idrætslærere og pædagoger på de nye idrætsskoler får som på de eksisterende idrætsskoler uddannelsen i aldersrelateret træningskoncept (ATK) i løbet af skoleåret 2012/13.

Sportsklasser

I Svendborg Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark er det en forudsætning, at der etableres et idrætsspecifikt tilbud for 7.-9. klasse. I Svendborg Kommune benævnes disse klasser Sportsklasser.

Der oprettes sportsklasser på 7.-9. klassetrin med en placering på Nymarkskolen pr. august 2013.

Helhedsskolen

I forbindelse med den ændrede skolestruktur blev det besluttet, at der skulle udvikles et koncept for Helhedsskolen.

Ud over de besluttede rammebetingelser for Helhedsskolen er Formålet for Dagtilbud og Skole frem mod 2014 og rammebetingelserne for arbejdet med mål - og indholdsbetingelser for SFO udgangspunktet for den rammesætning, der er udstukket for arbejdet med Helhedsskolen.

Helhedsskolen udgør 30 ugentlige lektioner for 0.-3.klasse.

Idrætsskolen skal ses som en del af Helhedsskolen.

Helhedsskolen understøtter udviklingen af et mere inkluderende læringsmiljø.

Den inkluderende skole

Udgangspunktet for arbejdet med den inkluderende skole er:

 • Definition for Almenskolen og specialtilbud - Skoletilbud, der tager udgangspunkt i det enkelte barns behov, ud fra det synspunkt, at alle børn har ret til undervisning og ret til at udvikle sig i et relationelt fællesskab. Dette bygger på ligeværd og gensidig respekt for individuelle forskelle i forhold til fysisk fremtræden, social baggrund og udviklingstempo
 • Lav udskillelse til segregerede foranstaltninger -”Alle børn indskrives på distriktsskolen, med mindre det tjener barnets tarv at blive indskrevet i et segregeret tilbud. I den almene skole skal der til enhver tid være kompetencer til at inkludere et barn, så længe det har personligt og fagligt gavn af det. Udgangspunktet er den almene skole”.
Digitalisering og medialisering af læringsmiljøet

En mere og mere påtrængende opgave de seneste år på folkeskoleområdet er at uddanne unge til at leve og arbejde i et stadigt mere og mere medialiseret samfund. Det stiller krav til de unge, der forlader skolen. De skal orientere sig mod nye samværs-, produktions- og kommunikationsformer.

Med henblik på at styrke og optimere denne proces nedsatte skoleafdelingen en gruppe - mediepiloterne, som skal optimere og følge udviklingen omkring undervisning og læremidler.

LOMA- LOKAL mad på Nymarkskolen

Udvalget for Børn og Unge besluttede i april 2011 i forbindelse med skolestrukturen at prioritere Nymarkskolen med kantine.

Kantinen/madordningen tager udgangspunkt i LOMA projektet, som er et koncept for et flerfunktionelt produktionskøkken med kantine og læringsrum, der lokalt kan dække behovet for produktion og indtagelse af sund mad i et ungdomspædagogisk læringsmiljø.

LOMA er således både et udviklings- og forskningsprojekt, hvis formål er at skabe bedre maddannelse og mere sundhed gennem en lokal madstrategi for Nymarkskolen samt at formidle erfaringerne videre til andre kommuner via phd. forskningsprojektet ’LOMA-Lokale madstrategier’, der gennemføres i et samarbejde mellem Ålborg Universitet og University College Lillebælt.

Projektet gennemføres fra 2011-2014 og bliver derefter en permanent ordning.

Skolerenovering - og udbygning

Planlægning og udbygning af de kommunale skoler er baseret på den ændrede skolestruktur pr. august 2011.

Der er igangsat anlægsprojekter på Nymarkskolen, Tved skole, Skårup skole, Ørkildskolen Øst og Byen, Rantzausminde skole og Stokkebækskolen, Gudme.

Anlægsopgaverne udføres i perioden 2013 og frem til august 2015, hvor Thurø skole er klar til indvielse.

Elever med anden etnisk baggrund

Tallene er fra skoleåret 2012/2013.

Ørkildskolen har samlet set 101 elever med anden etnisk baggrund end dansk, svarende til 14.4 procent af det samlede elevtal. Nymarkskolen har i alt 140 elever med anden etnisk baggrund end dansk,svarende til i alt 20.2 procent af skolens samlede elevtal, og Tved skole har 70 elever i alt med anden etnisk baggrund, svarende til 21.2 procent af skolens samlede elevtal.

Ved gennemførelse af ny skolestruktur i 2011 har kommunes skoler således en elevsammensætning, hvad angår etnicitet, der ikke overstiger 21.2 procent. Derved lægger kommunen sig op af forskningens anbefalinger: "Tosprogsprocenten" må ikke overstige 40 procent, hvis den samlede elevgruppes præstationer skal forblive upåvirket af elevsammensætningen.

Børnetal

Andelen af skolesøgende børn ligger fra 2013 på omkring 8000.

Andelen af unge fra 17-24 år ligger fra 2013 ligger stabilt på omkring 6000 unge.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og justeret som følge af ny skolestruktur i 2011 og udviklingsinitiativer i forlængelse heraf. Desuden er afsnittet tilpasset kommunens strategiske initiativer i tilknytning til Ny Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.