AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Ændring ift. Kommuneplan 2013 

Tekster, tabeller og grafer nedenfor er udarbejdet i forbindelse med Kommuneplan 2009, er ikke opdateret til Kommuneplan 2013 og er derfor uaktuelle. På Svendborg Kommunes hjemmeside ses den nyeste befolkningsprogsnose.

Befolkningsudviklingen

Der har i perioden 2003-2009 været en positiv befolkningsudvikling i Svendborg Kommune, så befolkningstallet er steget fra 58.145 til 59.183, - ca. 2 %.

Af Svendborg Kommunes befolkningsprognose for 2009-2021 fremgår det, at der forventes en stigning på 3,9 % i befolkningstallet.

Befolkningspronose for Svendborg Kommune fordelt på bydele og lokalområder20092021Stigning
Svendborg Bymidte  6598  6458  -2,1 %
Svendborg Vest  9222  8929  -3,2 %
Svendborg Nord  4700  4536  -3,5 %
Svendborg Øst  7104  6843  -3,7 %
Thurø  3742  3565  -4,7 %
Vindeby-Troense  3509  3436  -2,0 %
Rantzausmind-Tankefuld  2480  4905  +242,0 %
Svendborg by i alt
 37355  38572  +3,3 %
       
Ollerup-V. Skerninge  5102  5514  +8,1 %
Stenstrup-Kirkeby  4021  4414  +9,8 %
Gudbjerg-Gudme-Hesselager  4917  5140  +4,5 %
Skårup-Oure  4859  4801  -1,7 %
Tåsinge  2704  2744  -1,5 %
Småøerne  121  126  +4,0 %
Ukendte  104  100  
Lokalområderne  21724  22737  +4,7 %
       
Svendborg Kommune i alt
 59183  61510  +3,9 %

Som det ses af tabellen er der store variationer i befolkningsudviklingen i de enkelte områder og bydele. I Svendborg by falder befolkningstallet i alle bydele undtagen i Rantzausminde-Tankefuld, hvor befolkningstallet vil stige dramatisk på grund af det store forventede boligbyggeri i Tankefuld. I lokalområderne er billedet mere blandet, men i alt en større befolkningsfremgang end kommunen som helhed.

Flyttemønstre

Som det ses af ovenstående figur sker der en netto tilflytning af unge mellem 16-19 år, en netto fraflytning mellem 2028 år og igen en netto tilflytning mellem 30-45 år (med børn 0-10 år) Endelig er der en netto tilflytning fra 60-70 årige. Denne udvikling i flyttemønsteret tages der højde for i kommunens boligbyggeprogram, der indeholder en overvægt af familieboliger og boliger til ældregruppem (+ 60-årige)

Det er bemærkelsesværdigt at der er så relativt mange tilflyttere fra Odense og fra København, hvorimod det er mere naturligt, at der sker en hvis tilflytning fra nabokommunerne. Dette siger noget om Svendborgs attraktivitet som bosætningsvalg hos personer fra de større danske bysamfund og kan være med til at begrunde en forventning om øget bosætning i kommunen.

Boligbyggeprogram

Som grundlag for udarbejdelse af befolkningsprognosen ligger der et program for det forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på boligtyper og på de enkelte år.

Som det ses i tabellen vil det forventede boligbyggeri i 2009 og 2010 være meget beskedent på grund af finanskrisen og de svage konjunkturer. Midt i perioden forventes et nyt stabilt og større årligt boligbyggeri for at stabilisere sig på lidt over 200 årlige nybyggede boliger sidst i perioden.

Befolkningssammensætningen

Som det fremgår af nedenstående skema vil især antallet af 67+ årige stige i perioden, mens andelene af børn, unge og de voksne holdes ret konstante i perioden.

Bemærk at der ifølge prognosen for 2009-2021 vil ske en forskydningen i alderssammensætningen. F.eks. går gruppen af 65+ årige fra at udgøre 17,1 procent i 2009 til 22,8 procent i år 2022, mens de 17-64 årige går fra at udgøre 62,5 procent i 2009, til at udgøre 58,8 procent af befolkningen i år 2022.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er ikke foretaget opdateringer eller ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt. Der henvises til ny befolkningsprognose.