AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Ændring ift. Kommuneplan 2013

Tekster, tabeller og grafer nedenfor er udarbejdet i forbindelse med Kommuneplan 2009 og ikke opdaterede til Kommuneplan 2013.

Boligbestanden i Svendborg Kommune

Ifølge Danmarks statistik er der pr. 1. januar 2008 i alt 34.784 boliger i Svendborg Kommune. Nedenfor er boligmassen vist ift. boligtype og opførelsesår.

Nybyggeri / opførte boliger

I Svendborg Kommune er der i gennemsnit opført 224 boliger om året i perioden 2003-2008 med et større fald i 2008, hvor finanskrisen satte ind og dæmpede nybyggeriet.

I denne periode er tæt mod 50 % opført som tæt/lavt byggeri, ca. 30 % som parcelhuse og knap 20 % opført som etagebyggeri. Størsteparten af rækkehusboligerne er målrettet de modne og det ældre publikum.

Nybyggeriet fordelt i kommunen

I nedenstående tabel ses de nyopførte boliger fordelt på bydele og lokalområder. Som det ses er op mod 40 % af nybyggeriet foregået i kommunens lokalområder og ca. 60 % i Svendborg by. Dette svarer ca. til befolkningsfordelingen, hvor knap 2/3 af befolkningen bor i Svendborg by og lidt mere end 1/3 bor i lokalområderne. Der er således i den foregående periode ikke ændret på styrkeforholdet/tiltrækningskraften mellem by og lokalområderne. 

Der har i perioden 2003-2009 været en positiv befolkningsudvikling i Svendborg Kommune, så befolkningstallet er steget fra 58.145 til 59.183, - ca. 2 %.

 

Opførte boliger
2003-2008 (i alt)
Årligt gennemsnit (boliger/år)Andel af opførte boliger (%)
Svendborg Bymidte  138  23  10%
Svendborg Vest  55  9  4%
Svendborg Nord  36  6  3%
Svendborg Øst  199  33  15%
Thurø  82  14  6%
Vindeby-Troense  102  17  7%
Rantzausmind-Tankefuld  181  30 13%
Svendborg by i alt
 793  132  58%
       
Ollerup-V. Skerninge  159  26 12%
Stenstrup-Kirkeby  92  15  7%
Gudbjerg-Gudme-Hesselager  167  28  12%
Skårup-Oure  140  23  10%
Tåsinge  18  3  1%
Småøerne  0 0  0%
Lokalområderne  576  95 42%
       
Svendborg Kommune i alt
 1369  227  100%
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er ikke foretaget opdateringer eller ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt. Der henvises til ny befolkningsprognose. I Kommuneplan 2013 udlægges der ikke nye arealer til byformål.