AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Ændring ift. Kommuneplan 2013

Tekster, tabeller og grafer nedenfor er udarbejdet i forbindelse med Kommuneplan 2009 og ikke opdateret til Kommuneplan 2013. Der udlægges ikke nye arealer til byformål i Kommuneplan 2013.

Det samlede boligbehov

Det samlede boligbehov for nybyggeri vurderes at blive for 225 boliger om året i kommunen, i alt 2.700 boliger i planperioden fra 2009-2021.

Fastlæggelse af boligbehovet bygger på et gennemsnit af de sidste seks års boligbyggeri og justeret lidt ned på baggrund af den aktuelle økonomiske krise, men dog fastholdt på et højt niveau på baggrund af bl.a. den gunstige situation med fuldførelsen af motorvejen fra Odense og de stadigt positive vurderinger af Svendborgs tiltrækningskraft på bosætningsområdet.

Planlagt boligbyggeri fordelt på lokalområder og boligtyper

I Kommuneplan 2009-2021 er Svendborg Kommunen opdelt i 13 planlægningsområder for boligudvikling; Svendborg by i syv bydele, fem lokalområder samt småøerne. I Svendborg by planlægges for et samlet årligt boligbyggeri på 150 boliger, heraf 100 nye boliger opført i Tankefuld og 50 boliger opført i den øvrige Svendborg by, fortrinsvis som byomdannelse og fortætning.

I lokalområderne planlægges for de fire større lokalområder (Ollerup-V. Skerninge, Stenstrup-Kirkeby, Gudme-Hesselager og Skårup-Oure) for et årligt boligbyggeri på i alt 68 boliger, - ligeligt fordelt. Tåsinge fastlægges til 6 boliger om året og for øerne planlægges der ikke for egentlig nyt boligbyggeri.

Denne fordeling bygger ligeledes dels på de sidste seks års udvikling (2003-2009), men også på en planlægningsintention om at styrke boligudviklingen generelt ved byomdannelse og fortætning (specielt i Svendborg by) en opprioritering af Tankefuld og Stenstrup-Kirkeby (stationsnær byudvikling) og på en ligelig behandling af de øvrige lokalområder.

Fordelingen af det gennemsnitlige årlige boligbyggeri i kommunens lokalområder. Historisk i perioden 2003-2008 og for kommuneplanperioden 2009-2021.

Fordeling af det gennemsnitlige årlige boligbyggeri i kommunen

Det er Byrådets ønske at gøre de nuværende og fremtidige by- og boligområder mere bymæssige. Det betyder, at der såvel i omdannelse af den eksisterende by som ved egentlig byvækst skal arbejdes for tættere og mere koncentrerede  boligområder. Se også afsnit om byvækst og byomdannelse.

Det vurderes at nye boliger for 20-25 % vedkommende vil blive opført som fortætning og/eller byomdannelse i de eksisterende byområder. Dette vil understøtte befolkningsgrundlaget for den eksisterende lokale private og offentlige service og understøtte målet om en bæredygtig byudvikling. Derved spares der også på landbrugsjord til nye boliger i byernes udkanter.

Bag strategien om byomdannelse og fortætning ligger en intention om bæredygtighed og energibevidsthed, bl.a. ved at styrke boligudviklingen i stationsnære områder (den nordlige del af Tankefuld og Stenstrup-området). Som stationsnære områder i Svendborg sammenhæng regnes arealer inden for 800-1200 meter i luftlinje fra station.

Fordelingen af nye boliger (antal boliger) i planperioden (12 år) på bar mark (byudvikling), byomdannelse og fortætning i kommunens lokalområder.

Udlæg af nye arealer til boligformål

Principperne for boligudviklingen skal samtidig være så tilpas fleksible, at der sikres et varieret udbud af arealer til boligformål med en god geografisk fordeling inden for kommunen. En tilpas fleksibilitet i planlægningen skal også medvirke til at gøre byudviklingen robust over for ændringer i efterspørgselen på boliger og byggegrunde.

I Kommuneplan 2009 er udlagt ekstra 120 ha til boliger for at opfylde det forventede behov i Tankefuld og lokalområderne. Samtidig er der fra tidligere udlagte arealer udtaget ca. 27 ha af dårligt beliggende boligarealer. Rummeligheden i de udlagte arealer i Kommuneplan 2009 er således i alt 298 ha til boligformål, fordelt som det ses i nedenstående tabel. 

Rummelighed (i ha) til boligformål i kommunens lokalområder. Fordelt på nuværende udlæg og nyudlæg i Kommuneplan 2009-2021

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er ikke foretaget opdateringer eller ændringer, selvom dele af afsnittet er uaktuelt. Der henvises til ny befolkningsprognose. I Kommuneplan 2013 udlægges der ikke nye arealer til byformål.