AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Fortætning med omtanke

I den centrale del af Svendborg og flere af lokalbyerne i kommunen kan fortætning være løftestang for at skabe mere interessante og attraktive by- og boligområder, fordi der skabes grundlag for etablering af flere fælles funktioner, bedre funktionalitet og større attraktion. Samtidig kan et større boligindhold i den samlede bebyggelse være økonomisk incitament til at skabe interesse for en byomdannelse.

Mange steder langs kysten i Svendborg by ligger der store parceller, som er med til at give byen sit grønne præg. Det vil være uheldigt, hvis denne karakteristiske struktur, som er med til at danne Svendborgs identitet ødelægges. I andre områder er hensynet, at det fortsat skal kunne lade sig gøre at efterkomme beboernes naturlige ønske om luft, lys og åbenhed med det omgivende landskab og et ønske om hus og have. Ved fortætning skal der sikres adgang til åbne grønne byrum, som skal sikre oplevelser, trivsel og sundhed, og her skal byomdannelse og byfornyelse bruges som et aktivt middel for at skabe ny sammenhængende grønne områder og skabe rekreative kvalitetstilbud. Svendborg bymidte er således fortsat mellem 4-6 etager.

En del ældre etageboliger indeholder en uudnyttet mulighed for fortætning øverst oppe. Her vil det ofte være muligt at indrette attraktive boliger. En anden mulighed er at foretage udfyldninger i husrækker, så der lukkes huller i facaderækken. I eksisterende villaområder er der formodentlig ikke særlig store muligheder for en mærkbar tilvækst af boligantallet, men blot forøgelse af boligarealet i form af tilbygninger til eksisterende boligbebyggelser.

Byomdannelse og planloven

Planloven har siden 2003 åbnet mulighed for at udpege særlige områder til byomdannelse i kommune- og lokalplanlægningen. Lovændringen åbner mulighed for, at der kan etableres mere følsomme aktiviteter som f.eks. boliger i erhvervs- og havneområder.

Byfornyelse - nogle vigtige eksempler

Byrådet har gennem et par årtier gennemført en række tiltag på byfornyelsesområdet og indenfor det støttede boligbyggeri samt gennem lokalplanlægningen og andre planlægningsmæssige initiativer fremmet fornyelsen af eksisterende byområder. Bymidten er et attraktivt sted at bo - tæt på de kulturelle aktiviteter. Byfornyelse har siden 1980'erne være middel til at øge boligantallet ved karréfornyelser i Svendborg bymidte ved f.eks. at indrette boliger i udtjente erhvervsbygninger, udnytte tageetager osv. 

I Ørkildsgade er der gennemført en helhedsorienteret indsats - områdefornyelse med det formål at styrke områdets identitet og karakter. Indsatsen er rettet mod boligrenoveringer, forskønnelse af vejrummet, neddrosling af trafikmængden og etablering af en naturlegeplads. Den offentlige indsats har haft en afsmittende effekt på den private indsats, så gaden i dag fremstår med nyt infill boligbyggeri og erhvervsbyggeri.

I stationsbyen Stenstrup er der ligeledes pågået områdefornyelse efter en helhedsplan, hvor målsætningen om at udvikle den lokale mangfoldighed i bosætning, erhvervsliv, natur og folkeligt kulturliv er opfyldt ved omdannelse af Stationsvej, hvor der er skabt en "pladsdannelse" - "Mødestedet" - og det grønne strøg. Kunst er indpasset, stiforløb er renoveret og udvidet og forsamlingshuset er renoveret. Yderligere er der sket  bygningsforbedring af en række private boliger.

Et andet projekt er udviklingen af Hømarkskvarteret, hvor der arbejdes med både sociale og kulturelle problemstillinger, læs mere under Udsatte boligområder.

Borgerne er en vigtig ressource i indsatsen for at øge kvaliteten i et kvarter eller byområde. Aktive og motiverede borgere er en forudsætning for, at offentlige og private investeringer får en varig effekt.

Byfornyelse - en del af en samlet bolig- og byudviklingspolitik

Den gældende Byfornyelseslov (LBK, nr. 504 af 16/05/2013 - Lov om byfornyelse og udvikling af byer) lægger op til en integration af områdefornyelse og bygningsfornyelse for at opnå de bedste resultater. Der anbefales en samtidig indsats, der spænder lige fra områdemæssig indsats af fysisk, kulturel, social karakter til forbedringer af beboelsesbygninger og friarealer, hvor behovet er der. På den baggrund har staten afsat en særlig ramme til bygningsfornyelse og områdefornyelse.

Kommunalbestyrelsen kan med henblik på at styrke grundlaget for private investeringer træffe beslutninger om områdefornyelse for følgende områder:

  1. Nedslidte byområder i mindre byer, hvor der er et væsentligt behov for en bymæssig udvikling.
  2. Nedslidte byområder i større byer, hvor der er et væsentligt behov for bygningsfornyelse.
  3. Nyere boligområder med store sociale problemer.
  4. Ældre erhvervs- og havneområder, som kommunalbestyrelsen senest ved tidspunktet for beslutningen om områdefornyelse udpeger som byomddannelsesområder.

Det offentliges rolle er at være den, som igangsætter og koordinerer byudviklings- og byomdannelsesprocesser, der gennemføres i et samspil mellem offentlig og privat finansiering.

Byfornyelsen har til overordnet formål at tilvejebringe velfungerende byområder med boliger af god standard. Den giver mulighed for en helhedsorienteret indsats, som retter sig mod at forbedre de generelle levevilkår og byens kvaliteter, hvad enten det drejer sig om boligen, friarealer, byens rum eller en bred socialt orienteret indsats.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er under strategi og indsats opdateret om initiativer i den centrale bymidte.