AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Flere boliger i de centrale byområder i Svendborg by

Det er Byrådets opfattelse, at det mange steder vil være fordelagtigt at bygge tættere end i dag. Det gælder både i Svendborg bymidte og i de centrale dele af lokalbyerne. Fortætning i stedet for byudvikling, hvor det giver mening, er det af de overordnede mål for byudviklingen, se kommuneplanens afsnit om Byvækst og byomdannelse.

Der skal i Svendborg Kommune arbejdes for at øge tætheden af nye byområder og genbruge eksisterende byområder, som har udspillet deres tidligere funktioner, for at mindske presset på inddragelse af arealer i det åbne land. Planlægning skal dog ske under hensyntagen til blandt andet rekreative muligheder

Udviklingen af Svendborg Havn er eksempel på, at et erhvervsområde kan omdannes til blandet bolig- og erhvervsformål. Den eksakte placering af boliger på havnen skal fastlægges ved detaillokalplanlægning bl.a. under hensyntagen til øvrige aktiviteter på havnen.

Byrådet har valgt at udnytte byomdannelsesområdets "ventetid" frem til den fysiske omdannelse aktivt ved at anlægge midlertidige rekreative faciliteter indenfor et delområde ved den nordlige del af Jessens Mole, dels for at tilgodese behovet for fysisk udfoldelse bl.a. for de der bor i bymidten, men også med det formål at fremme en ny fælles bevidsthed om området.

Det primære mål er i første omgang en helhedsorienteret indsats, som kan løfte Svendborg bymidte funktionelt, arkitektonisk, kulturelt og socialt. Bymidten er kultur- og handelsecentrum på Sydfyn, og kvaliteten af bymiljøet er et afgørende parameter i den regionale udvikling i forhold til bosætning og erhvervsmæssig udvikling. Især området mellem Møllergade og havneområdet savner nye udfordringer og udfoldelse som kan sikre sundhed og trivsel for kvarterets borgere og brugere. Endvidere vil modernisering af den boligmasse, der ikke allerede er fornyet, medvirke til at tilvejebringe et mere varieret udbud af lejligheder og beboelsesejendomme, der er egnet til forskellige aldersklasser.

Fortætning af "rene" boligområder

Den store efterspørgsel efter parcelhuse har medført, at byområderne forbruger et stort areal med tab af landbrugsarealer, natur og grønne områder til følge. Række- og etageboliger derimod giver en større bytæthed og kan endvidere opføres, så energiforbruget er lavere pr. m² end for parcelhuse. Byrådet vil fremme en udvikling, hvor der i højere grad sastes på tættere boligbyggeri.

Fortætning i parcelområder kan det ske via varierede grund- og boligstørrelser, varierede muligheder for sammenbygning, mulighed for flere etager end to og en højere bebyggelsesprocent end 25 for parcelhuse samt en blanding af ejer- og lejerboliger. 

Ud over gennem udlæg til nye boligområder kan Byrådet tillade at øge boligantallet gennem fortætning af eksisterende boligområder. Dette kan ske ved at tillade mindre grundstørrelser ved nye udstykninger kombineret med højere bebyggelsesprocent i de områder, som indeholder potentiale herfor. Dog må fortætning ved at bygge til eller oven på eksisterende byggeri må vurderes i det enkelte tilfælde. I kommuneplanens rammer der bebyggelsesprocenterne generelt hævet ved denne kommuneplanrevision. Dog er der samtidigt indført generelle krav til fri- og opholdsarealer.

Den fremtidige by- og områdefornyelse

Byrådet vil fortsat gennemføre helhedsorienterede løsninger, der retter sig mod at forbedre de generelle levevilkår og kvaliteter i byområder, hvor der på den ene side er lokale ønsker og på en anden side er behov for by- og områdefornyelse.

En prioritering af indsatsen i Svendborg Kommune vil blive baseret på en kortlægning af behov for forbedring af utidssvarende boliger og friarealer samt en samlet strategi for den generele byudvikling således, at indsatsen målrettet kan bidrage til at styrke en række lokalsamfund og samtidig tage hånd om bevaringsværdige bymiljøer.

Byrådet vil forsat anvende byfornyelseslovens tilskudsmuligheder på boligejendomme med bevaringsinteresse med stort vedligeholdelsesefterslæb, og på boligejendomme på landet, hvor ejendommes samlede tilstand gør det nødvendigt at nedrive. 

Yderligere vil kommunen fortsat samarbejde aktivt med de almene boligorganisationer om både fysiske og boligsociale helhedsplaner i de almene boligselskaber.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er under strategi og indsats opdateret om initiativer i den centrale bymidte.