AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Plads til alle

Yngre, seniorer, ældre, børnefamilier og enlige, unge under uddannelse. Mennesker har forskellige perioder igennem livet forskellige ønsker og krav til boligen og bomiljøet. Derfor vælger Byrådet at satse på mangfoldighed, udtrykt som en social mangfoldighed og et alsidigt boligudbud, der i rimelig grad tilgodeser de forskellige befolkningsgruppers ønsker til en bolig og beliggenhed. Boliger til alle behov omhandler også boliger til de "skæve eksistenser", herunder de udstødte og hjemløse.

De senere års udvikling på boligmarkedet afspejler ændrede og øgede krav til boligerne og deres beliggenhed. "Livet uden for hækken", kravene til omgivelserne, har stor betydning for valget af bosted. Et godt kvarter betyder friluftsliv, institutioner, sikker skolevej, fællesskaber med naboer, god infrastruktur - helst i et roligt, grønt, risikofrit kvarter. Derudover er tryghed, tilgængelighed, kvalitet, oplevelser og tilhørsforhold af selvstændig betydning.

Generelt søger de unge væk fra standardløsninger som f.eks. kollegium. De ønsker flere kvadratmetre, fleksibilitet og frihed. Unge der skal etablere sig ønsker ofte at bo i parcelhus, og der er langt flere unge på vej ind i parcelhuset end ældre på vej væk. Ældregruppen er stærkt voksende, hvoraf en høj andel bor i parcelhus og har økonomi til at stille krav til deres retrætebolig. Den skal rumme funktionalitet - men ikke på bekostning af æstetikken og muligheden for at indrette individuelt. De finder generelt ikke gode alternativer, der indfrier kravene, og bliver derfor i stort antal boende i de kommende år. 

Som uddannelsesby har kommunen en interesse i, at der skaffes boliger til de studerende. Fokus skal også rettes på at fastholde nuværende borgere og tiltrække nye: det stigende antal ældre, der ønsker at finde en passende, ny bolig og den store gruppe, der bor alene, idet der i cirka en tredjedel af husstandene med personer over 20 år kun bor en voksen. 

Husstande fordelt på boligform (opgjort pr. 2008)DanmarkSvendborg
Énfamilie/stuehuse 46 % 58 %
Rækkehuse 14 % 15 %
Etage 38 % 25 %
Kollegier, andet 2 % 2 %

Fordelingen af typer af hustande for henholdsvis hele Danmark og Svendborg Kommune i 2008 - ikke opdateret.

Udfoldelse

I takt med mere fritid, et øget behov for fællesskaber og fokus på kropskulturen spiller kvaliteten af de fysiske rammer en stadig større rolle, og gennem en årrække har der været fokus på de rekreative arealers betydning for, hvor vi vælger at bo og færdes og på deres værdi og understøttende rolle for aktiviteter vi mennesker imellem. Behovene  er forskellige for børn, voksne og ældre. Planlægningen baseres på en konkret vurdering af forholdene og behovene i de enkelte områder, og samtidig skal der indtænkes en række faktorer så som en stadig højere andel af singler med behov for uformelle mødesteder, etniske grupper, der måske benytter boligområderne på andre måder og en højere andel af friske seniorer og ældre.

Omfanget og karakteren af udeaktiviteter påvirkes i høj grad af den fysiske planlægning, som kan påvirke aktivitetsmønstrene og give aktiviteterne bedre vilkår, så der dannes levende bomiljøer. Blandt andet kan en kvalificeret disponering af de offentlige rum og semiprivate rum - som særligt fokusområde - medvirke til at "blødgøre" skarpt optrukne grænser mellem privat og offentligt liv.

Byrådet har valgt at sætte fokus på sundhed. I Svendborg Kommune skal natur såvel som by indbyde til fysisk udfoldelse. Sundhedstemaet understøttes af en lang række konkrete initiativer i sundhedspolitikken og bevægelsespolitikken. Særligt i boligområderne er det vigtigt med nærhed og tilgængelighed til faciliteter, der indbyder til bevægelse. Kommuneplanen er med til at sikre de rette rammer for den fysiske og strukturelle planlægning, der bl.a. kan være med til at skabe mere sundhed og muliggøre fysisk aktivitet og bevægelse i hverdagen. 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført uden ændringer.