AFLYST
Kommuneplan 2009

Udsatte boligområder

Udfordringerne for de udsatte boligområder stiger og bliver mere komplekse i disse år. Mange initiativer af såvel fysisk, social og økonomisk art har været igangsat, og mange har formået at sikre bedre udfoldelse og liv for beboerne i disse boligområder. Mange boligområder har gennemgået omfattende sanering, modernisering og fremtidssikring og mange steder har beboerrådgiverordninger og boligsociale aktiviteter gennem flere år givet boligområderne nye udtryk og nyt socialt liv. Alligevel lader det til, at de helhedsorienterede forsøg og projekter endnu ikke har formået afgørende at vende en negativ udvikling trods mange initiativer på såvel landsplan som i Svendborg Kommune.

Mål

Det er Byrådets mål, at

  • udarbejde og godkende en samlet boligstrategi for Svendborg Kommune, som skal understøtte kommunens mål om bosætning og sikre gode boliger til alle.
  • at være i tæt dialog med de almene boligorganisationer i Svendborg Kommune om de udfordringer som sektoren står overfor lokalt.
  • at indgå aftaler med boligorganisationerne om tiltag til at imødegå sektorens udfordringer.
  • at arbejde tværgående og helhedsorienteret såvel internt i Svendborg Kommune som i relation til samarbejdet med den almene boligsektor og i forhold til den boligstrategiske udvikling af de udsatte boligområder.

Baggrund og strategi

Med implementeringen af styringsreformen for den almene sektor er målet gennem lokale aftaler og løsningsmodeller, at Svendborg Kommune og boligorganisationerne sammen og hver især sammen arbejder målrettet, strategisk og langsigtet for at skabe en positiv udvikling. Samtidig er det også formålet med styringsreformen, at kommune og boligorganisationer handler forebyggende i forhold til at bevare og udvikle situationen i de velfungerende boligområder. Derfor er det helt afgørende, at boligorganisationerne økonomisk er velkonsoliderende og administrativt velfungerende for at kunne sætte aktivt ind i forhold til fortsat at sikre, at boligorganisationens afdelinger er bæredygtige i bred forstand, dvs. økonomisk, socialt og fysisk.

I Svendborg Kommune er de almene boligafdelinger Byparken og Skovparken samlet kaldet Hømarken nævnt på statens liste for særligt udsatte boligområder. Dette indikerer betydelige udfordringer i relation til svag beboersammensætning, lav tilknytningsgrad til arbejdsmarkedet og lav uddannelsesgrad samt en relativ høj andel af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Svendborg Kommune og Svendborg Andels-Boligforening har gennem mange år arbejdet sammen gennem en lokalt forankret indsats om at styrke boligafdelingernes bæredygtighed i bred forstand. Dette både gennem boligsociale tiltag og senest gennem en omfattende renovering og modernisering af såvel boliger som fælles- og udearealer. Det er målet, at de samlede lokale indsatser på lang sigt skal styrke boligområdets attraktion i forhold til såvel nuværende som kommende beboere.

Svendborg Kommune vil i øvrigt i tæt dialog og samarbejde med boligorganisationerne arbejde for at sikre en fælles indsats og retning for boligsociale tiltag i udsatte boligområder. 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret. Med implementering af styringsreformen for den almene sektor er målet gennem lokale aftaler og løsningmodeller, at Svendborg Kommune og boligorganisationerne sammen og hver især arbejder målrettet for at skabe en positiv udvikling. Dette bl.a. indenfor rammerne af en samlet boligstrategi for at kunne understøtte fælles indsats og retning for de udsatte boligområder.