AFLYST
Kommuneplan 2009

Bykvalitet

Udfordringer

Der er stigende fokus på kvaliteten i bymiljøet i disse år som et betydningsfuldt parameter i en helhedsplanlægning for byernes udvikling og omdannelse. Oplevelsesdimensionen har fået enorm betydning og krav til kvaliteten af de fysiske rammer er langt større end tidligere.

Sundhed og klima sættes højt på den politiske dagsorden og fordrer en særlig koordinerende indsats i byplanlægningen, så byerne indrettes med rekreative åndehuller og faciliteter, der motiverer til bevægelse. Byggeri og byudvikling lægger beslag på store energiressourcer. Det er derfor nødvendigt at tage de klimamæssige udfordringer op, og sikre at fremtidens by er energieffektiv samtidig med, at den også kan modstå nogle af de varslede udfordringer, eksempelvis kraftigere regnskyl.

Øget regional konkurrence mellem byerne øger kravene til boligkvalitet, erhvervsbetingelser samt handels- og kulturtilbud. Et attraktivt og spændende bymiljø har stor betydning for bosætning, for den erhvervsmæssige udvikling, herunder turisme og mulighed for at tiltrække den kvalificerede arbejdskraft. Befolkningen vil i stigende grad efterspørge oplevelser i byen.

Oplevelser handler blandt andet om antallet af mennesker, der opholder sig i byen. Tidligere forgik mange nødvendige gøremål i det offentlig byrum, og tætheden af mennesker skabte naturlig leben i byerne. I dag er der langt færre mennesker i områderne og livet i byens rum er præget af mere rekreative og sociale aktiviteter. Skiftet fra det nødvendige og "påtvungne" byliv til det valgfrie og lystbetonede byliv, stiller sammen med den store udtynding af beboere per ha. meget store krav til byplanlægningen, hvis visioner om levende, attraktive og tygge byer og byrum skal realiseres. Du kan læse mere om intentionerne for fortætning af byerne under temaet Fortætning og byfornyelse.

Dog forventes der at ske en fortætning i de centrale byområder og med stigende grundpriser vil der opstå et ønske om at udnytte arealerne mere intensivt. Tidligere erhvervsområder og mange gamle produktionsvirksomheder flytter ud i erhvervsområder, hvor der ikke er miljøkonflikter i forhold til naboer. Bygningerne vil enten blive overtaget af nye innovative virksomheder, som ikke belaster miljøet, eller overgå til boligformål. Den demografiske udvikling med flere indbyggere - herunder flere ældre borgere, som ønsker at bosætte tæt på indkøbs- og kulturfaciliteter - giver øget efterspørgsel af bynære boliger.

Regeringens mål

Regeringens mål er at der skabes og bevares levende og varierede bymidter, og at der satses på byomdannelse bl.a. af tidligere erhvervsområder således at der skabes blandede byområder med boliger, erhverv, centerfunktioner, institutioner og rekreative arealer.

Udfordringerne i arbejdet med at udvikle attraktive byrum handler om at tilgodese alle brugere og imødekomme alle behov og samtidig være fleksible og fremtidssikrede i forhold til brug og brugere. Det store fokus på at byen skal bruges meget og være pulserende er i konflikt med, at der er beboere og andre brugere som ønsker, at der er stille og roligt.

detailhandelsområdet går udviklingen i retning af at specialbutikker søger en så central placering i byen som muligt, mens varehuse og lignende vil søge at placere sig så tæt som muligt på det overordnede vejnet.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført uden ændringer.