AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgivning

Det åbne land skal friholdes for anlæg og byggeri ud over hvad der anses for samfundsmæssigt nødvendigt, jf. Planlovens §§ 35 og 36. Hovedparten af det åbne land er omfattet af planlovens regler om landzone. Større eller mindre dele er desuden omfattet af bestemmelser i landbrugsloven, miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven, skovloven, råstofloven m.fl.

Landzonetilladelse

Arealanvendelsen i landzonen administreres på baggrund af Planlovens §§ 34-38 og kommune- og landzonelokalplaner. Herudover er Naturklagenævnets afgørelser med til at fastlægge praksis.

Byggeprojekter i landzone, som ikke er nødvendige for erhvervsmæssig landbrugsdrift, kan som hovedregel kun realiseres, hvis der opnås en landzonetilladelse, jf. Planlovens § 35. Dette gælder eksempelvis også for opførelse af et enfamiliehus. Praksis er meget restriktiv.

Se i øvrigt retningslinjer for Bymønster og lokalområder.

Byggeri i landsbyer

  • I afgrænsede landsbyer kan der tillades begrænset nybyggeri opført som huludfyldning i eksisterende bebyggelse efter bestemmelserne i rammer for lokalplanlægningen for den enkelte landsby.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter. Redegørelsestekst om jordbrugsparceller er udgået, da der ikke længere kan planlægges for jordbrugsparceller.