AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Bymønster

 • Kommunens byer opdeles i et bymønster bestående af hovedby, lokalbyer og landsbyer.
 • Bymønstret er retningsgivende for udviklingen i kommunen.
 • Svendborg inklusiv Tved, Thurø, Vindeby, Troende og Rantzausminde er hovedby.
 • Vester Skerninge, Ollerup, Kirkeby, Stenstrup, Gudbjerg, Gudme, Hesselager, Oure, Skårup, Landet og Lundby er lokalbyer.
 • Svendborg og lokalbyerne skal som udgangspunkt ligge i byzone, og der kan planlægges for ny byudvikling.
 • Landsbyer er øvrige bebyggelser i Svendborg Kommune.
 • Landsbyerne skal som hovedregel ligge i landzone, og der kan der ikke foregå egentlig byudvikling.
Egentlig byudvikling og byformål

Egentlig byvækst betegnes som den byudvikling, der sker gennem udlæg af større nye arealer til boligformål, erhvervsformål, centerformål, offentlige formål, tekniske anlæg, havneformål og lignende. Huludfyldning og afrunding af landsbyer betegnes ikke som egentlig byudvikling.

Hovedby

 • Hovedbyen Svendborg skal rumme overordnede funktioner, som betjener et større geografisk område. 

Lokalbyer

 • Lokalbyerne kan rumme offentlig og privat service, som betjener lokalområdet. 
 • Lokalbyernes beliggenhed i kommunens geografi skal være bredt dækkende, således at der overalt i kommunen er rimelig adgang til den daglige service og arbejdspladser uden for hovedbyen Svendborg.
 • I forbindelse med trafikplanlægningen skal sammenhængen i form af veje, stier og kollektiv trafik og trafiksikkerheden mellem lokalbyer og hovedby tillægges stor vægt.

Lokalisering af funktioner

 • Placering af nye eller omdannelse af eksisterende funktioner skal vurderes og planlægges ud fra en helhedsmæssig afvejning, hvor hensyn til natur, miljø og bæredygtighed skal indgå med stor vægtning.
 • Væsentlige byfunktioner skal placeres hensigtsmæssigt for handicappede og i forhold til betjening med kollektiv trafik og for de transportformer, som i øvrigt er væsentlige for de pågældende funktioner og brugergrupper.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er ikke revideret, og afsnittene er videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.