AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

De opstillede mål afspejler de bærende principper for byudviklingen i Svendborg kommune. Punkterne nedenfor er hovedpunkter, der afspejler overvejelser om, hvordan der sikres en afbalanceret byudvikling med respekt for andre arealinteresser. Målene er udfoldet i redegørelsen og afsnittene om bolig og erhverv

Det er Byrådets mål, at:

  • byudvikling i byerne (hovedby, lokalbyer og landsbyer) skal ske i overensstemmelse med byernes rolle i bymønstret.
  • byudvikling skal ske i balance med øvrige arealinteresser.
  • byudvikling i byerne skal ske efter udviklingspotentiale og efterspørgsel og i helheder.
  • byudvikling skal ske på et bæredygtigt grundlag, herunder også hensynet til klimaforandringer.
  • arealforbruget til byudvikling skal søges reduceret ved hjælp af byomdannelse og fortætning af eksisterende byområder.
  • mindst 20 % af den samlede byvækst skal ske ved omdannelse og fortætning.
  • byudvikling skal ske efter princippet "inde fra og ud".
  • der skal sikres klare grænser mellem by og land, således at spredt og tilfældig byudvikling i det åbne land skal undgås.
  • byerne skal omdannes og udvikles i respekt for deres kulturarv og bynære landskaber
  • byudvikling skal være baseret på et bærende princip om bevarelse af byernes grønne kiler og strukturer.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er dog foretaget enkelte ændringer i rækkefølgeplanen for boligudbygning.