AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgivning

Jf. Planlovens § 11 a  skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for:

 1. udlægning af arealer til byzoner og sommerhusområder,
 2. beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål, erhvervsformål, blandede byfunktioner, beliggenheden af offentlige institutioner, serviceformål, byomdannelsesområder m.v.,

Se også retningslinjer for Bymønster og lokalområder, retningslinjer for erhvervslokalisering, retningslinjer for Rekreative områder ifm. boligbebyggelse, retningslinjer for Arealer til sports- og fritidsanlæg.

Byvækst

 • Udlæg til byformål skal ske i direkte tilknytning til eksisterende byområder og skal sikre en klar grænse mellem by og land.
 • Arealforbrug til byformål skal begrænses mest muligt, og det skal vurderes om, der er mulighed for byomdannelse. Ved arealudlæg til byformål skal der tages hensyn til særlige arealinteresser og til den eksisterende og planlagte overordnede infrastruktur.

Byomdannelse

 • Ved byomdannelse skal kulturarven indtænkes i vidt omfang.

Byudvikling i forhold til andre interesser

 • Byudvikling skal ske under hensyntagen til naturområder, landskabsinteresser, rekreative og kulturhistoriske interesser, drikkevandsinteresser og under hensyntagen til i øvrigt at forebygge miljøkonflikter.
 • Indenfor Indvindingsoplande til almene vandforsyninger og Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), herunder Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) skal der tages særlige grundvandshensyn for at beskytte den nuværende og den fremtidige vandforsyning.
 • Byudvikling skal planlægges med særlig respekt for de grønne områder og grønne kiler i og ved byerne.
 • Skoler og andre institutioner må ikke lukkes inde med byvækst, så fremtidige udvidelsesmuligheder fjernes.
 • Udlæg af arealer til byudvikling, indenfor områder med konflikter mellem beskyttelses- og benyttelsesinteresserne, forudsætter fastlæggelse af konkrete vilkår for planlægning for hvert område for dermed at tilgodese beskyttelsesinteresserne.

Byudvikling og infrastruktur

 • Byudvikling skal tilrettelægges på en måde, der giver den bedste mulighed for en hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende infrastruktur, herunder mulighed for kollektiv trafikbetjening.
 • Byudvikling skal tage hensyn til de overordnede vejes funktion som sikre færdselsårer.
 • Byudvikling skal tilrettelægges på en måde, der sikrer, at der ikke skabes trafikale problemer på det overordnede vejnet
 • Byudvikling og byomdannelse skal indrettes på en måde, der sikrer tilgængelighed for alle til byens rum og pladser.

Rækkefølgeplan for boliger

 • Udbygning af boliger i Svendborg og lokalbyerne skal ske i overensstemmelse med rækkefølgeplanen i prioriteret rækkefølge indenfor hvert lokalområde.
 • Undtagelsesvist kan der ses bort herfra, hvis det kan dokumenteres, at en grundejer ikke ønsker at igangsætte byudvikling, såfremt byudviklingen fortsat overholder kommuneplanens retningslinjer for byvækst, herunder krav om byudvikling inde fra og ud.

Byvækstområde i Lundeborg

 • Der kan kun lokalplanlægges for det fremtidige byvækstområde i nord-vestlige ende af Lundeborg, såfremt der samtidig skabes en grøn korridor, der forbinder de to skovområder Grønneskov og Purreskov.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er dog foretaget enkelte ændringer i rækkefølgeplanen for boligudbygning.