AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

En af de største tekniske udfordringer i det fremtidige boligbyggeri bliver det øgede fokus på bygningernes bæredygtighed og ikke mindst energiforbrug. En bygning er bæredygtig, når der i hele bygningens levetid bliver taget hensyn til bygningens påvirkning på miljøet. Det gælder både i forbindelse med opførelse, mens den bruges, og når den til sidst nedrives og bortskaffes.

Når vi opfører nye bygninger handler det om at minimere energi- og ressourceforbruget. Vi skal derfor vælge miljøvenlige og holdbare materialer og begrænse brugen af giftige stoffer i byggeriet. Vi skal udforme bygningerne, så der skal bruges minimal energi til opvarmning, og vi skal prioritere alternative opvarmningsmetoder, som for eksempel sol- og jordvarme. På den måde vil der være en stor miljøgevinst og penge at spare - både for den enkelte borger, for kommunen og for samfundet.

Med byudviklingsprojektet Tankefuld ønsker Byrådet at sætte nye standarder for bæredygtigt byggeri og afprøve forskellige bud på, hvordan fremtidens bæredygtige by kan se ud. Læs mere om Tankefuld her.

Som den første kommune i Danmark er Svendborg Kommune optaget i det internationale bynetværk Cittaslow - med et særligt fokus på bæredygtighed og udvikling med omtanke. Byrådet har dermed forpligtet sig til at leve op til en række høje standarder inden for forskellige områder. Der er her særligt fokus på langsigtede bæredygtige løsninger som et alternativ til tidens lidt hurtige og indimellem lidt for nemme løsninger. Se Cittaslowkriterier her.

Svendborg Kommune støtter økonomisk Go2Green, som er et klimainitiativ, der arbejder for at skabe grønne jobs i Svendborg Kommune og en årlig målbar reduktion af CO2-belastningen.

Siden juni 2012 har Svendborg Kommune arbejdet med et innovativt energispareprojekt for kommunens egne bygninger. Projektet løber over seks år og omfatter ud over udarbejdelse af et optimeringskatalog med input fra en tænketank også energimærkning af hele bygningsmassen samt investering i bygningsmassen.

Endvidere understøtter kommunen gerne private initiativer, som kan være med til at energioptimere boliger så vel som virksomheder i kommunen. Blandt andet støtter kommunen økonomisk initiativet Energilandsby 5762. Økonomisk støtte til andre aktører kan også komme på tale, så længe det sker efter en resultatorienteret model.

Krav til fremtidigt byggeri

Byrådet vil minimere energiforbruget i nybyggeri ved at stille krav til lavenergirammer, så det som minimum kan klassificeres som lavenergibyggeri, jf. bygningsreglementet. Disse krav stilles i kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen, som gælder fremtidige lokalplaner. I kommuneplanrammerne er muligheden for en fortætning af byområderne ligeledes øget via en forhøjelse af bebyggelsesprocenterne f.eks. i visse parcelhuskvarterer. Derudover stilles der gennem spildevandsplanen krav om forøget nedsivning af regnvand på egen grund. 

Ovenstående krav gælder alene for nybyggeri og omfatter dermed ikke tilbygninger, ændret anvendelse og ombygning i forbindelse med ændret anvendelse (definition jf. bygningsreglementet gældende ved revision af kommuneplanen).

Temalokalplan for lavenergibyggeri

Byrådet ønsker også lavenergibyggeri for de boligerområder, som blev lokalplanlagt før, at kravet om lavenergibyggeri blev indført i Svendborg Kommune. Byrådet besluttede derfor, at der skal laves en temalokalplan, som gældr alleerde lokalplanlagte boligområder, som endnu ikke er bebyggede, og hvor kravet ikke allerede står i lokalplanen.

Kommunen som bygherre

Byrådet ønsker, at Svendborg Kommune skal gå forrest, når det handler om bæredygtigt nybyggeri. Derfor skal alt kommunalt byggeri, og byggeri som Svendborg Kommune støtter, være lavenergibyggeri, uanset den gældende lokalplans bestemmelser.

Energirigtigt byggeri og arkitektur

En vigtig pointe med bæredygtighed er, at man ikke bør lægge mærke til den. I dag tilbyder teknologien nye, usynlige muligheder som nye former for klimastyret opvarmning, belysning og naturlig ventilation. Bæredygtigt byggeri kan udføres som integrerede designløsninger uden at gå på kompromis med arkitekturen og moderne bekvemmeligheder. 

Arkitekturen er også et vigtigt nøgleord i snakken om bæredygtighed i byggeriet. Det handler ikke kun om at energioptimere husene og vælge bæredygtige genbrugsmaterialer, for hvis vi ikke har lyst til at bo i husene om 20 år, så er de ikke bæredygtige.

Bygninger er langtidsinvesteringer med forventede levetider på 50-60 år, reelt 100 år eller mere. Vi skal derfor tænke helhedsorienteret og langsigtet, både når vi bygger nyt, bygger til, bygger om og renoverer. For de løsninger vi vælger her og nu er med til at bestemme den kvalitet og værdi, bygningerne vil have mange år fremover. Uambitiøs miljøkvalitet i dag kan medføre et stort ressourceforbrug til kostbare forbedringer efter en kort årrække. Det er ikke bæredygtigt!

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Teksten er opdateret med tilføjelse af tre konkrete projekter, som kommunen har involveret sig i for at bidrage til CO2-reduktioner samt skabelse af grønne arbejdspladser.