AFLYST
Kommuneplan 2009

Detailhandel i Svendborg by

Planloven indeholder bestemmelser, der lægger op til et klart centerhierarki bestående af bymidter, bydelscentre i byer over 20.000 indbyggere og lokalcentre. Derudover kan der planlægges for enkeltstående butikker og områder til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Aflastningsområder er som sådan ikke længere en del af centerhierarkiet.

Centerhierarkiet i henhold til planloven kan kort beskrives således:

  • Bymidte (fastlægges efter en statistisk metode)
  • Bydelscentre på max 5.000 m² bruttoetageareal til butikker (i byer med mellem 20.000 og 40.000 indbyggere)
  • Lokalcentre på max 3.000 m² bruttoetageareal til butikker (i alle byer).

Uden for den egentlige centerstruktur kan der planlægges for:

  • Områder til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper
  • Enkeltstående butikker til lokal forsyning
  • Mindre butikker i tilknytning til produktionslokaler til salg af egne produkter
  • Butikker ved trafikanlæg, forlystelser mv.

I planlovens bestemmelser om detailhandel fastslås det således, at arealudlæg til butiksformål som hovedregel skal placeres i den centrale del af en by eller bydel. Målet hermed er at understøtte levende og varierede bymidter, idet den centrale del af en by typisk er det traditionelle hovedcenter, hvor tilgængeligheden for alle arter af trafik er bedst.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet detailhandel er i vid udstrækning uændret i forhold til tematillæg om detailhandel, som Svendborg Byråd vedtog i april 2013.

Afgrænsningen af aflastningscentret Svendborg Storcenter er dog ændret for at give mulighed for nye større udvalgsvarebutikker. I den forbindelse er en del af aflastningscentret konverteret til et bydelscenter.