AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgivning

Retningslinjer for detailhandel er fastsat i medfør af Planlovens § 5l-t.

Jf. Planlovens § 11 a stk. 3  skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig pladskrævende varer og eventuelle aflastningsområder samt fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte område og maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker i de enkelte områder, herunder også for enkeltstående butikker, jf. §§ 5 l-5 r,

Fortolkningsbidrag

Bruttoarealerne er de etagearealer, der indgår i beregningen af en ejendoms bebyggelsesprocent, samt alle kælderarealer. Ved beregningen kan fradrages arealer til kantine, toiletter, fitnessfaciliteter og pauserum for butikkens personale, dog maksimalt i alt 200 m². Se i øvrigt Planlovens bestemmelser.

Eksisterende lovlige butikker, der er større end den anførte butiksstørrelse, kan opretholdes, men dog ikke udvides.

Placering af butikker

 • Detailhandelsbutikker skal som hovedregel placeres inden for den afgrænsede bymidte eller de udpegede bydels- og lokalcentre.

Butikker i andre områder

 • Uden for de udpegede centerområder kan der etableres enkeltstående butikker, som alene betjener et lokalområde.
 • Som udgangspunkt skal der være mindst 500 m mellem enkeltstående butikker og henholdsvis afgrænsede bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig pladskrævende varer og aflastningsområder.
 • Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutik må ikke overstige 500 m².

Mindre butikker til salg af egne produkter

 • I områder, hvor der kan placeres produktionserhverv, kan der i tilknytning til en virksomhed tillades en mindre butik til salg af virksomhedens produkter. Arealet til butiksformål må maksimalt omfatte 20 % af virksomhedens samlede etageareal og maksimalt 500 m².

Svendborg bymidte

 • Indenfor Svendborg bymidteafgrænsningmå bruttoetagearealet til butiksformål ikke overstige 75000 m².
 • Arealet i de enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige henholdsvis 3500 m² og 2000 m²
 • Der tillades butikker i det omfang, at det er muligt under hensyn til det bevaringsværdige bymiljø.

Bydels- og lokalcentre

 • Inden for de afgrænsede bydels- og lokalcentre kan der planlægges for butikker i et omfang, der svarer til de arealrammer, der er angivet nedenfor.
 • Bruttoetagearealet  for den enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutik må ikke overstige 1000 m² i lokalcentre.
 • Bruttoetagearealet  for den enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutik må ikke overstige 2000 m² i bydelscentre.
BydelscentreArealramme (m² bruttoetageareal)
Østre bydel 5000
Ole Rømers Vej 5000
LokalcentreArealramme (m² bruttoetageareal)
Tved 3000
Tvedvej-Ring Nord 2000
Tvedvej  1500
Ørbækvej 3000
Gl. Skårupvej 1000
Mølmarksvej  1500
Vestergade  1500
Wandallscenteret  3000
Rantzausminde 1500
Dyrekredsen  3000
Hellegårdsvej 3000
Vindeby 3000
Thurø 1000

Aflastningscenter - Svendborg Storcenter

 • Indenfor aflastningscenteret må bruttoetagearealet til butiksformål ikke overstige 31700 m².
 • Arealet i de enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige henholdsvis 3500 m² og 2000 m² og må ikke være under 1000 m².

Områder til særligt pladskrævende varegrupper

 • I områder til særligt pladskrævende varegrupper tillades butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer; biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler (møbler dog kun i tilfælde, hvor butikker der alene forhandler møbler ikke kan indpasses i bymidten eller bydelcentre).
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet detailhandel er i vid udstrækning uændret i forhold til tematillæg om detailhandel, som Svendborg Byråd vedtog i april 2013.

Afgrænsningen af aflastningscentret Svendborg Storcenter er dog ændret for at give mulighed for nye større udvalgsvarebutikker. I den forbindelse er en del af aflastningscentret konverteret til et bydelscenter.