AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Statslige interesser i kommuneplanlægningen

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013.

Det er blandt andet statslige mål, at:

 • Sikre, den rigtige balance mellem turisme og natur- og landskabsværdier.
 • Forbedre mulighederne for vækst i dansk turisme og udnytte de danske styrker inden for naturoplevelser og bæredygtig turisme.
 • Skabe grobund for en styrket lokal og regional erhvervsudvikling gennem turisme og oplevelsesøkonomi.
 • Nye ferie- og fritidsanlæg og større udvidelser af eksisterende lokaliseres, så de indgår i samspil med eksisterende bysamfund eller eksisterende større ferie- og fritidsbebyggelser. Så de nye ferie- og fritidsanlæg kan øge områdets attraktionsværdi og bidrage til at forbedre den lokale service og de lokale beskæftigelsesmuligheder.
 • De åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource. Det åbne danske kystlandskab er en truet og begrænset ressource, som er enestående i Europa på grund af deres variation og omfang. Det er et mål og en national planlægningsopgave at bevare de åbne danske kyster, så de fortsat kan udgøre landskabelige helheder, hvor natur- og landskabsværdierne har høj prioritet. Det er samtidig hensigten, at områderne kan bruges til velbegrundede, oftest rekreative formål.

Særligt gældende for arealer til fritidsformål i kystnærhedszonen i henhold til Planloven er, at:

 • Kommunalbestyrelsen skal ved revision af kommuneplanen gennemgå de allerede vedtagne, men ikke udnyttede arealreservationer i kommuneplanen og ophæve de reservationer, der ikke er aktuelle. Planlovens § 11 f, stk. 2.
 • Nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen skal lokaliseres på baggrund af samlede turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser, Planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 4.
 • Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, jf. Planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 5.

Campingpladser i Svendborg Kommune

I Svendborg Kommune er der lokaliseret 14 campingpladser, der alle er beliggende inden for kystnærhedszonen og tæt på og med adgang til bademuligheder på kysten. Samlet er der en kapacitet på ca. 2300 standpladser hvoraf de ca. 90 udnyttes til hytter.

Der er en stor spredning i standard og størrelse af de enkelte campingpladser rækkende fra 1 stjernede med 50-100 pladser over 3-4 stjernede på 100-300 pladser til en enkelt 5-stjernet ved Bøsøre med plads til 500.

Campingpladserne i Svendborg Kommune kan opdeles i tre størrelseskategorier:

 • Større campingpladser (udvidelsesmulighed indenfor gældende rammer op til cirka 500 pladser)
  • Bøsøre Strand Feriepark
 • Mellemstore campingpladser 200 – 499 pladser
  • Carlsberg Camping
  • Thurø Camping
  • Åbyskov Strand Camping
 • Små campingpladser - under 200 pladser
  • Lundeborg Strand Camping
  • Lundeborg Ny Camping
  • Knarreborg Mølle
  • Skårupøre Camping
  • Møllegårdens Camping
  • Tåsinge Camping
  • Vindebyøre Camping
  • Revsøre Strandcamping
  • Rantzausminde Camping
  • Syltemaen Camping/Præstens Skov

 

Planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for udvidelse i kystnærhedszonen

Møllegårdens Camping ved Øgavl er på ca. 4,5 ha og beliggende ud til Skårupøre Sund og Langelandsbæltet på det nord-østlige hjørne af Thurø. Den er i privat eje og etableret i 1953. Nuværende antal campingenheder er 61. Pladsen er omfattet af lokalplan 140a fra 1987.

Ændringen af rammeområdet 05.03.R7.961 i den kystnære placering er i overensstemmelse med Svendborg Kommunes sammenhængende turistpolitiske overvejelser, som er beskrevet i hovedstrukturens tema om ”Erhverv og turisme” under afsnittet ”Turisme og vækst”. Heraf fremgår, at Svendborg Kommune af Erhvervs- og Vækstministeriet og danske regioner er udpeget til særligt kystferiested. Kystturisme er den mest udbredte turismeform i Svendborg Kommune og som ønskes yderligere fremmet. I kommunen er der er i alt 176 km kystlinje ud til Storebælt/Langelandsbæltet, Svendborg Sund samt Øhavet fra Fyn, Thurø, Tåsinge og småøerne.

Mange steder ved og langs kysterne i kommunen er der gode oplevelsespots for aktiv turisme: fiskeri, dykning, lystsejlads, cykling og vandring og som gerne kombineres med overnatning på camping. Kombination af camping og aktiv ferie arbejdes der på at videreudvikle gennem den tværkommunale organisation Naturturisme I/S.

Blandt overnatningsformer i Svendborg Kommune udgør camping en væsentlig andel, og alle kommunens 14 campingpladser ligger indenfor kystnærhedszonen. Siden seneste revision er Grasten Camping (byzone) med ca. 70 pladser nedlagt og omdannet til boligformål, idet denne ikke havde en driftsmæssig nødvendige størrelse. De nedlagte enheder blev over for Miljøcentret ved seneste revision ønsket overført til anden placering.

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2013 blev alle kommunens campingpladser spurgt om ønsker til fremtiden. Møllegårdens Camping ved Øgavl ønskede - som den eneste – udvidelse af arealet. Denne plads har inden for eksisterende lokalplan meget begrænsede udvidelsemuligheder, idet ledige arealer er skrånende terræn som er uegnet til formålet. Ejeren ønsker samtidig at fremtidssikre campingpladsen og udvikle med faciliteter for naturturisme og aktiv ferie i området. Samtidig kan der med det foreslåede nyudlæg skabes mulighed for bedre adgangsforhold.

Udvidelsesområdet ligger i 2. række bag sommerhusbebyggelse. Udvidelsesområdet er beliggende som helhed i kystnærhedszonen og for størstedelens vedkommende også inden for strandbeskyttelseslinjen. Placeringen er at betragte som 2. række i forhold til kysten bag eksisterende campingplads og sommerhusområde og vurderes derfor ikke at ville påvirke kystlandskabet i væsentlig grad. Udvidelsen vil give mulighed for at omorganisere den eksisterende plads med bedre vejadgang og interne veje. Der vil også blive mulighed for etablering af bedre faciliteter for mobilhomes med en udvidelse på fladt terræn. Med flere standpladser vil der kunne satses på fx kajak- og småbådsturisme med den gunstige beliggenhed ud til Langelandsbæltet. Campingpladsen har en særdeles god beliggenhed i forhold til naturturismespots. Langs med og ud i Storebælt/Langelandsbæltet er der særdeles gunstige forhold for havkajak, havjagt, havørred-/lystfiskeri og surfing, som beskrevet i ”Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012 – 2016” fra Naturturisme I/S.

Langelandsbæltet vurderes som mere robust i forhold til Øhavet syd for Fyn/øst for Tåsinge, hvor der mange steder er særlige beskyttelsesinteresser (fugleliv) og som derfor er mere følsomt for påvirkninger fra friluftslivet og øget aktivitet. Således er størstedelen af Det Sydfynske Øhav udpeget som Natura 2000-område og store dele af øhavet samt Svendborg Sund er udlagt som vildtreservat.

Den konkrete udvidelse af campingpladsen vil kræve udarbejdelse af ny lokalplan.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Under mål er der tilføjet shelterfaciliteter, og fremtidige indsatser for campingpladser skal ses i tilknytning en kommende turisme- og potentialeplan. Der er ikke sket ændringer i udpegning og retningslinjer.