AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgivning

Den 1. april 2007 overtog kommunen ansvaret for administrationen af Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser (Campingreglementet).

Nye og udvidelse af eksisterende campingpladser

  • Inden for den kystnære zone kan der kun udlægges arealer til nye campingpladser i eller i umiddelbar tilknytning til kommuneplanens udpegede turistcentre, eller på baggrund af en samlet natur- og turismeplanlægning.
  • Uden for den kystnære zone kan der udlægges arealer til nye campingpladser i eller i umiddelbar tilknytning til byerne i bymønsteret i overensstemmelse med kommuneplanens generelle retningslinjer for byvækst.
  • Uden for den kystnære zone kan udvidelser af bestående campingpladser i det åbne land normalt finde sted, såfremt dette ikke strider mod nationale eller internationale naturbeskyttelsesinteresser.
  • Ved nyanlæg og udvidelser skal der tages hensyn til naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige interesser, og der skal i forbindelse med detailplanlægningen foretages en samlet konsekvensvurdering, såfremt internationale naturbeskyttelsesinteresser berøres. 
  • Der kan på hver af øerne Skarø, Hjortø og Drejø etableres mindre campingpladser (max 50 enheder) med op til 30 % hytter på arealer, som ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
  • Der kan etableres små primitive teltpladser.

Anvendelse af campingpladser

  • Arealer der er udlagt til campingformål kan normalt ikke konverteres til anden anvendelse.
  • Der kan tillades vintercamping, vinteropbevaring af campingvogne på en del af campingpladsernes område med mindst synlighed i forhold til omgivelserne.
  • Der kan etableres midlertidig overnatning i forbindelse med større arrangementer, stævner, festivaler o.lign.
  • Op til 30% af kapaciteten på campingpladser, der er beliggende uden for de udpegede særlige landskabelige-, geologiske- og kulturhistoriske beskyttelsesområder og de særlige biologiske interesseområder, kan anvendes til hytteformål.
Uddybning

Retningslinjerne gælder for etablering og udvidelse af campingpladser der er omfattet af campingreglementet, samt for hytteområder.

Primitive lejr/- og teltpladser, som ikke direkte er tilgængelige for biltrafik, uden bemanding og tilknyttede faciliteter begrænser sig til kun at omfatte drikkevandsforsyning og toilet, er ikke omfattet af retningslinjerne for camping.

Ved campingformål forstås udover telte, campingvogne etc. faciliteter der alene henvender sig til de, der bor på pladsen såsom butik, parkeringsarealer, opholdsrum, legepladser, swimmingpool, tennisbaner, mindre supplerende oplevelsestilbud og tilsvarende mindre anlæg og faciliteter.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Under mål er der tilføjet shelterfaciliteter, og fremtidige indsatser for campingpladser skal ses i tilknytning en kommende turisme- og potentialeplan. Der er ikke sket ændringer i udpegning og retningslinjer.