AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Byrådets ønsker at fastholde og udvide antallet af overnatningspladser. Derudover skal ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen, jf. Planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 4., lokaliseres på baggrund af samlede turistpolitiske overvejelser

Byrådet vil i tilknytning til en kommende turisme- og potentialeplan for Svendborg som Særligt feriested understøtte arbejdet med at fremme og udvikle kommunens campingpladser. Det skal ske med udgangspunkt i det maritime tema, naturturisme og Cittaslow-principperne. Campingpladserne skal sikres nye bæredygtige udviklingsmuligheder og bedre driftsøkonomi gennem en bevidst satsning på Sydfyns unikke natur-, fritids- og kulturtilbud ved sundet, Storebælt og Det sydfynske Øhav. Arealudvidelser forventes primært at ske ved udvidelse af eksisterende campingpladser eller nyanlæg, hvis de ikke strider mod miljømæssige, naturmæssige, landskabelige- og planlægningsmæssige interesser.

Ved Møllegårdens Camping på Thurø er der i Kommuneplan 2013 udlagt et ekstra areal for at give mulighed for udvidelse af campingpladsen. Området ligger i 2. række bag sommerhusbebyggelse. Baggrunden for arealudvidelsen er, at en del af det eksisterende campingpladsområde er vanskeligt at udnytte til formålet pga. terrænnet, og at ejeren ønsker af fremtidssikre campingpladsen, der har god beliggenhed i forhold til naturturismespots. Samtidig kan der skabes mulighed for bedre adgangsforhold.

En af de væsentligste parametre af betydning for turismen er kysterne og havet. Kysterne og havet danner baggrund for en lang række aktiviteter som f.eks. fiskeri, badning, dykning og sejlads. Kysterne og havet udgør også grundlaget for et rigt dyreliv, som giver mulighed for store naturoplevelser. Byrådet ønsker derfor også at skabe mulighed for etableringer af badebroer, hvor også kajakker kan lægge til, ved campingpladser i områder, hvor det ikke strider imod naturinteresserne.

Camping på småøerne

Småøerne i det sydfynske øhav tilføjer yderligere turismen en væsentlig dimension, ikke mindst hvad angår de mange tæt beliggende beboede øer, der hver for sig har deres særpræg og specielle kulturmæssige særkender.

Det er Byrådets mål, at småøernes muligheder for at drage nytte af en forventet positiv udvikling af turismen bør forbedres. Dette bør ske ved i særlig grad at tilgodese ønsker om etablering af faciliteter til turisme "i det små". På småøerne sikres således fortsat mulighed for, at der kan etableres rimelige havneforhold for fastboende og besøgende lystsejlere samt mulighed for etablering af mindre campingpladser eller hytteområder.

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Under mål er der tilføjet shelterfaciliteter, og fremtidige indsatser for campingpladser skal ses i tilknytning en kommende turisme- og potentialeplan. Der er ikke sket ændringer i udpegning og retningslinjer.