AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Statslige interesser i kommuneplanlægningen

De væsentligste statslige interessetilkendegivelser i forhold til erhvervsudviklingen er følgende:

  • Der skal fortsat satses på en byomdannelse, som er med til at revitalisere den eksisterende by og som kan reducere behovet for at tage nyt land ind.
  • Udlæg af nye arealer ved motorvejene skal begrænses og motorvejsnære arealer skal reserveres til transporttunge virksomheder.
  • Planlægning og investeringer i infrastruktur skal spille sammen.

Interessetilkendegivelserne er konkretiseret på forskellig vis og kædet sammen med synspunkter om trafik og infrastruktur og udmeldinger om bæredygtighed og genbrug og et ønske om at skabe mulighed for at integrere forskellige byformål, hvor det er muligt, og hvor det kan medvirke til en planlægningsmæssig kvalitet.

De statslige interesser lægger også stor vægt på tilgængelighed i forhold til de forskellige byfunktioner for såvel individuel som kollektiv transport. Endelig indeholder de statslige interesser bestemmelser om, at kommuneplanerne skal indeholde retningslinier for beliggenhed af en række konkrete virksomhedstyper, såsom forbrænding og deponeringsanlæg og for virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Erhvervsarealer

Svendborg Kommune har de primære, store erhvervsområder beliggende tæt ved Svendborg i umiddelbar nærhed af Ring Nord. Herudover er der en række mindre erhvervsområder placeret rundt omkring i Svendborg Kommune, der primært sikrer plads til mindre lokale produktionsvirksomheder. Mange af områderne er lokalplanlagte og har yderligere kommuneplanudlæg som muliggør udvidelser af områderne.

De primære erhvervsområder (opgjort i forbindelse med Kommuneplan 2009 og ikke opdateret) 

OmrådeCa. total m²
Ledige m² (pr. lokalplanområde)
Bemærkninger
Erhvervsområde Øst  1.000.000 200.000 Delvist frigivet
Erhvervsområde Nord-øst  600.000  - Fuldt udbygget
Erhvervsområde Vest  250.000  - Fuldt udbygget
Erhvervsområde Nord  590.000  - Fuldt udbygget
Heldagervej  250.000  250.000 Ikke frigivet. Byggemodnes.
Kirkeby  340.000  150.000 Lokalplanproces i gang
Vester Skerninge  150.000  Få ledige m²  ScanHide

Erhverv i landzone

Ved meddelelse af landzonetilladelser bliver der lagt vægt på, at det er eksisterende bygninger, der anvendes til formålene, så der ikke kommer nye påvirkninger af de landskabelige værdier. Hvor der i enkelte tilfælde har været tale om nybyggeri, har de landskabelige og andre naturbeskyttelsesforhold været vurderet inden tilladelsen. Det skal således bemærkes at fremtidige bygnings- og arealudvidelser kan være begrænsede. 

Erhverv i det åbne land tillades som udgangspunkt ikke, med mindre det hører under landbrug, skovbrug eller fiskeri, jf. Planlovens bestemmelser. Eksisterende landbrugsbygninger, der ikke længere er nødvendige for landbrugets drift, kan jf. Planlovens §37 tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, én bolig samt lager- og kontorformål. Det er en betingelse for dette, at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og at bygningerne ikke er opført inden for de seneste fem år. 

Kreative potentialer

Svendborg er kendt for at have en relativ stor andel borgere inden for begrebet den "kreative klasse". 

I en undersøgelse fra Copenhagen Business School (CBS) fra 2007 er Svendborg udpeget til at have en af Danmarks største koncentrationer af den såkaldte "kreative klasse", set i forhold til antallet af indbyggere. Der ligger således et betydeligt kreativt potentiale, som kan udnyttes i sammenhæng med erhvervsudviklingen i fremtiden.

Den kreative klasse

Den danske kreative klasse består af cirka 30 procent af den samlede arbejdsstyrke. Richard Florida inddeler klassen i tre undergrupper:

"Den kreative kerne", som lever af at skabe nye ideer og produkter. F.eks. arkitekter, ingeniører, forskere, læger og bibliotekarer. De tegner sig i Danmark for 35,5 pct.

"Kreative professionelle" skaber ikke selv ideer eller innovation, men bruger den nyeste viden. F.eks. ledere, jurister, finansmedarbejdere og sygeplejersker - udgør 63,4 pct.

"Bohemer": Den kunstneriske del, der er den kreative klasses spydspids og tiltrækker resten af den kreative klasse. F.eks. Forfattere, journalister, skuespillere, musikere og artister.

Det regionale perspektiv

Regionsrådet er overordnet set ansvarlige for den regionale, tværkommunale udvikling og sørger i den forbindelse for en omfattende dokumentation, analyse og målsætning for regionen; Den Regionale Udviklingsplan.

Den Regionale Udviklingsplan er Regionsrådets primære redskab, der skal beskrive en fremtidig udvikling for regionen og er samtidig den samlende plan for udviklingsinitiativer i regionen. 

De fem fynske kommuner Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Odense og Svendborg er gået sammen om organisationen Udvikling Fyn for at samle Fyn om vækst, udvikling og oplevelser. Langeland, Nordfyn og Kerteminde Kommuner er tilknyttet som associerede medlemmer. 

Svendborg Kommune har en samarbejdsaftale med Væksthus Syddanmark. Væksthus Syddanmark har til formål at opbygge et internationalt førende miljø, hvor regionens iværksættere og virksomheder med vækstambitioner kan få let adgang til kvalificeret vejledning. Væksthuset samarbejder tæt med private rådgivere, vidensinstitutioner og andre erhvervsfremmeaktører. 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.