AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgivning

Jf. Planlovens § 11 a  skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål, erhvervsformål, blandede byfunktioner, beliggenheden af offentlige institutioner, serviceformål, byomdannelsesområder m.v.

Erhvervslokalisering
  • Ved udlæg af arealer til transportkrævende erhverv skal der lægges betydelig vægt på at lokalisere disse tæt på det overordnede vejnet.
  • De erhvervsarealer, hvorfra der er bekvem adgang til motorvej, skal forbeholdes virksomheder, som er transporttunge og dermed har særlig behov for god tilgængelighed til motorvejsnettet
  • Der kan som udgangspunkt ikke udlægges nye erhvervsarealer i en afstand tættere end 250 m fra motorvejen.
  • Nye energiproducerende virksomheder skal så vidt muligt lokaliseres således, at eventuel overskudsvarme kan udnyttes i eksisterende eller planlagte fjernvarmenet.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.