AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Læs også om hvor store arealer, der er inddraget til byvækst i form af erhverv under Byvækst og omdannelse.

Jordpolitik

Byrådet vil med en aktiv jord- og byggemodningspolitik arbejde for at der er arealer til eksisterende og nye virksomheder. Arealudlæggene skal afspejle de forventninger, der er til arealefterspørgslen de næste 12 år og samtidig afstemmes efter miljøforhold, landskabelige interesser og infrastrukturen.

På lokalt niveau er det vigtig at der stadig er plads til den lokale virksomhed der forsyner lokalområdet. På længere sigt er det vigtigt at få placeret virksomheder der har stor tilgang af ansatte eller tung transport centralt i forhold til infrastruktur. Sigtet er at få lokaliseret de tunge erhverv sammen og dermed få optimal udnyttelse af vejnet og offentlig transport.

Nogle ældre erhvervsområder i kommunen ligger i dag tæt på by og boliger. I fremtiden vil disse være mere velegnet til enten bolig eller erhverv inden for viden, handel og service. Der udpeges derfor (i Kommuneplan 2009) 2 erhvervsområder til byomdannelsesområder i henholdsvis Stenstrup ved "Korn og Foderstoffen" på Stationsvej og i Hundstrup ved den tidligere møbelfabrik på Åbyvej.

For at imødekomme fremtidens efterspørgsel på arealer til salg af pladskrævende varegrupper omlægges udvalgte erhvervsarealer, der i dag er udlagt til traditionelt erhverv, til sådanne formål, jf. detailhandelsafsnittet.

Erhvervslokalisering

Byrådets primære strategi for at undgå miljøgener ved erhvervslokalisering er at opdele de større erhvervsområder i miljøklasser. Hensigten er at give en så hensigtsmæssig placering af virksomheden som muligt. Herved skabes der i fremtiden færre miljøkonflikter imellem virksomhederne og i særdeleshed mellem virksomhederne og omkringliggende beboelse. Sekundært undgås eller reduceres forureningen mest muligt ved hjælp af renere teknologi og dernæst reducere forureningen yderligere via rensning eller afskærmning ved kilden. 

I forbindelse med udlæg af nye erhvervsarealer skal der etableres de nødvendige bufferzoner mellem følsom anvendelse og erhverv, differentieret efter de forskellige virksomhedsklasser. 

Det er omfanget af erhvervsvirksomhedernes luft- og lugtforurening, samt særligt støjbelastningen af omgivelserne, der ofte er afgørende for hvilken afstand, der er nødvendig for at sikre tilstrækkelig adskillelse mellem virksomhederne og omgivelserne, med henblik på at begrænse forureningen og generne til et acceptabelt niveau. Ved fastlæggelsen af afstanden mellem områdetyperne skal der tages udgangspunkt i, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksomheder skal overholdes.

Erhverv i landzone

Erhverv i det åbne land tillades som udgangspunkt ikke, med mindre det hører under landbrug, skovbrug eller fiskeri jf. Planlovens bestemmelser. 

Eksisterende landbrugsbygninger, der ikke længere er nødvendige for landbrugets drift, kan jf. Planlovens §37 tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, én bolig samt lager- og kontorformål. Det er en betingelse for dette, at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og at bygningerne ikke er opført indenfor de seneste fem år. 

Motorvejen

En væsentlig udfordring i forbindelse med erhvervslokalisering er trafikken; der skal transporteres varer og gods til og fra virksomhederne og ansatte og kunder kommer pendlende. Byrådet onsker derfor at placere nye større erhvervsarealer i nærheden motorvejen og hvor muligt hvor der er god mulighed for kollektiv trafik. Udover arealer tæt på Svendborg by udlægges der ikke erhvervsarealer langs motorvejen, da ønsket er at fastholde en god landskabelig oplevelse også langs motorvejen med natur og åbne landskaber.

Der er efterspørgsel på erhvervsarealer ved den nye motorvej, hvor synligheden er stor. Efterspørgslen efter erhvervsarealer langs motorvejene må ikke stride mod ønsket om at højne den arkitektoniske standard dér, hvor synligheden og førstehåndsindtrykket er størst. Det er vigtigt at signalere over for borgerne, erhvervslivet og gæster, at Svendborg Kommune vægter kvaliteten højt. Det gøres f.eks. ved at sikre en arkitektonisk kvalitet i erhvervsbyggerier og -områder herunder at udendørs oplag skal gives en mindre synlig placering, når virksomhederne og deres omgivelser er synlige fra de overordnede veje.

Udgangspunktet er overordnet set, at der arbejdes med erhvervsområder langs den overordnede infrastruktur, dvs. indfaldsvejene og motorvejene, Erhvervsområder, der udlægges umiddelbart op ad motorveje og det øvrige overordnede vejnet, skal forbeholdes virksomheder med særlige transportbehov. Særlige transportbehov defineres i denne sammenhæng som megen trafik i form af tunge lastbiler med gods og varer.

Tankefuld

I Tankefuld udlægges der (i Kommuneplan 2009) et større areal i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde Svendborg Vest. Området skal bebygges nænsomt så der skabes en glidende overgang til det nye Tankefuld. Erhvervsområdet skal primært huse kontorerhverv og lignende. I Tankefuld er der i det hele taget mulighed for at tænke i nye baner og udnytte de mange perspektiver der som helhed er lagt i masterplanen.

Endvidere udvikles der områder, hvor der er fuld integration mellem arbejdsplads og hjem, hvor små kontorbaserede virksomheder kan etablere sig i et område, der fremstår attraktivt med et decideret boligindtryk.

Potentialer 

I erkendelse af at erhvervs- og bosætningspolitikken er tæt forbundne i den samlede udvikling af kommunen skal den sammenhængende erhvervspolitik fortsat udvikles i samarbejde med erhvervslivets parter. Herunder hører et intensivt arbejde med at styrke dialogen mellem det offentlige, virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. 

Et af kendetegnene ved den kreative klasse er forholdsvis mange iværksættere. Svendborg Kommune vil i højere grad støtte iværksætteri. Dette gøres blandt andet ved, at Svendborg Kommune på tværs af sektorområder giver bistand og hjælper med at fjerne bureaukratiske forhindringer. Der arbejdes endvidere, gennem Udvikling Fyn med projektet "Fremtidsfabrikken" og gennem samarbejde med bl.a. SIMAC omkring udviklingsmuligheder i de maritime potentialer. De kreative potentialerne skal understøttes og Svendborg Kommune skal markere sig som centrum for kreative og iværksætteri.

Byrådet vil arbejde for at udvide og udvikle helårsturismen jf. afsnittet Turisme og vækst. Der er et stort potentiale i øget erhvervsmæssig aktivitet på dette område. Her tænkes især på markedsføring og oplevelsesøkonomi.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.