AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Statslige interesser og krav

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013.

I oversigtens kapitel 3.5 Støjbelastede arealer opfordrer Miljøministeriet til, at der gennem den fysiske planlægning forebygges, at der opstår konflikter mellem støjende og støjfølsomme aktiviteter og anvendelser.

I henhold til Planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 8 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer, der sikrer, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener.

Ligeledes skal kommuneplanens rammer for indholdet af lokalplaner sikre, at der ikke bygges boliger eller anden form for støjfølsom arealanvendelse inden for støjkonsekvensområderne, medmindre den fremtidige anvendelse sikres mod støjgener.

Erhverv og miljøkonflikter

Erhvervsudviklingen har i flere år peget hen imod en omstilling fra de tunge miljøbelastende industrier til mere specialiserede og vidensbaserede erhverv. Samtidig har den generelle teknologiske udvikling været med til at mindske de miljømæssige konsekvenser ved placering af langt de fleste virksomheder i dag. 

Der er naturligvis stadig væsentlige hensyn at tage i forhold til virksomheds-lokalisering. På Sydfyn er det især drikkevandsinteresser, der er nøje beskyttet, idet vi har store reserver i undergrunden, der skal beskyttes. 

Men også regulering og kortlægning af støj, luft, lugt, trafik og lysforurening er afgørende for at sikre acceptable vilkår for boligområder, institutioner m.m. Herunder hører også hensynet til det åbne lands karakter og bevarelse.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Planlægningen skal sikre, at der ved udlæg af arealer til byformål og placering af virksomheder eller enkeltanlæg sikres en sådan afstand til forurenende virksomheder og til risikovirksomheder, at der ikke opstår støj-, lugt- og andre forureningsgener, og sådan at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold.

Herved kan der forebygges miljøkonflikter mellem forurenende virksomheder og forureningsfølsom arealanvendelse som eksempelvis boliger og institutioner, samt undgå unødig risiko for skade på personer, ejendom eller miljøet i forbindelse med eventuelle uheld på risikovirksomheder.

Forurenende virksomheder kan give anledning til omfattende belastning af omgivelserne og bør placeres på arealer forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav eller i midten af erhvervsområder.

Der er ingen eksisterende virksomheder i miljøklasse 7, som den mest forurenende miljøklasse, i Svendborg Kommune. Der er dog tekniske anlæg, såsom kraftvarmeværket, som ligger i miljøklasse 7, se mere under tekniske anlæg.

Registrerede risikovirksomheder er vist på kortet nedenfor.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.