AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgivning

De væsentligste krav til den kommunale planlægning er:

At kommuneplanen indeholder retningslinjer for beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvortil der af hensyn til forbyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, jvf. Planlovens § 11 a, nr. 6.

I henhold til Planlovens § 11 a, nr. 7, at kommuneplanen indeholder retningslinjer for beliggenheden af VVM-pligtige anlæg efter Planlovens § 11 g.

At kommuneplanen indeholder retningslinjer for sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener i henhold til Planlovens § 11 a, nr. 8.

Erhverv og miljøkonflikter

 • Ved udlæg af arealer til erhvervsformål skal der sikres en passende afstand til eksisterende og planlagt støjfølsom arealanvendelse, så virksomheder i erhvervsområdet kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved disse arealer.
 • Der skal ved udlæg af nye støjfølsomme arealanvendelser sikres, at der fastlægges nødvendig afstand til eksisterende og planlagte erhvervsarealer, så Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.
 • Der skal tilstræbes en forebyggelse af lys-, luft- og lugtforureningskonflikter. Såfremt der i forbindelse med arealudlæg eller placering af virksomheder forventes problemer med lys-, luft- og lugtforurening, skal der redegøres for problemet og hvordan det forventes løst.
Erhvervsstøj/fortolkningsbidrag

Læs mere om erhvervsstøj og Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser her.

Risikovirksomheder og virksomheder med særlige beliggenhedskrav

 • Udpegning af arealer til virksomheder mv., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, skal ske på baggrund af en konkret vurdering af omgivelsernes miljøfølsomhed.
 • Omkring eksisterende og planlagte områder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, udlægges der konsekvensområder på i udgangspunktet 500 m. Ændring af konsekvensområderne skal bero på en konkret miljømæssig vurdering.
 • Inden for konsekvensområderne for virksomheder med særlige beliggenhedskrav må der ikke etableres forureningsfølsom arealanvendelse, medmindre det gennem nærmere undersøgelser er dokumenteret, at dette er miljømæssigt acceptabelt, og herunder, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.
 • Risikovirksomheder må ikke etableres eller udvides væsentligt, hvis afstanden til eksisterende risikofølsom arealanvendelse er mindre end 500 m, med mindre det er vurderet, at risikoforholdene kan betragtes som acceptable.
 • Omkring risikovirksomhederne udlægges konsekvensområder på i udgangspunktet 500 m. Ændring af konsekvensområderne skal bero på en konkret risikovurdering.
 • Der må ikke indenfor risikokonsekvensområderne etableres risikofølsom arealanvendelse, medmindre det er vurderet, at risikoforholdene kan betragtes som acceptable.

Risikovirksomheder og konsekvenszone fremgår af kortet:

Erhvervslokalisering og grundvandsbeskyttelse

Se retningslinjer for grundvand.

Erhverv og spildevand

 • Der kan udlægges arealer til særligt vandforurenende erhverv i erhvervsområder, hvor spildevandet kan føres til Egsmade Renseanlæg i Svendborg.
 • Arealer, der udlægges til særligt vandforurenende erhverv, skal optages i Spildevandsplanen.
 • Spildevandet fra virksomheder placeret på arealer til særligt vandforurenende erhverv skal i videst muligt omfang tilsluttes det kommunale centralrenseanlæg for det pågældende område. Udnyttelse af sådanne arealer til særligt vandforurenende erhverv kan først ske, når spildevandsafledningen kan foregå til et renseanlæg med tilstrækkelig kapacitet og under overholdelse af miljømålene for den anvendte recipient.
 • Etablering af særskilt spildevandsudledning fra en virksomhed til recipient bør normalt undgås, men vil efter ansøgning blive vurderet i forhold til de lokale recipientforhold og en samfundsmæssig/teknisk vurdering af fordele og ulemper ved en direkte udledning.
 • Udledningen af spildevand fra særligt forurenende erhverv skal i videst muligt omfang søges begrænset ved anvendelse af renere teknologi og vandbesparende foranstaltninger, dernæst via rensning ved kilden.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.