AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Virksomhedslokalisering og virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Planlægningen skal sikre, at der ved udlæg af arealer til byformål og placering af virksomheder eller enkeltanlæg sikres en sådan afstand til forurenende virksomheder og til risikovirksomheder, at der ikke opstår støj-, lugt- og andre forureningsgener, og sådan at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold.

Gennem en zonering af erhvervsområderne i miljøklasser er det ambitionen at adskille forurenende og mindre forurenende aktiviteter for derved at bidrage til at fremtidssikre områderne og imødegå nabokonflikter.

Herved kan der forebygges miljøkonflikter mellem forurenende virksomheder og forureningsfølsom arealanvendelse som eksempelvis boliger og institutioner, samt undgå unødig risiko for skade på personer, ejendom eller miljøet i forbindelse med eventuelle uheld på risikovirksomheder.

Forurenende virksomheder kan give anledning til omfattende belastning af omgivelserne og bør placeres på arealer forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav eller i midten af erhvervsområder. 

Virksomheder med nedsivningsrisiko

Ved arealudlæg til industriformål - herunder i særlig grad virksomheder med nedsivningsrisiko - er det vigtigt at tage hensyn til grundvandsressourcerne. Det er især vigtigt at beskytte grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser, idet grundvandsressourcen her er af afgørende betydning for den fremtidige drikkevandsforsyning.

Endvidere er det vigtigt at beskytte indvindingsoplande hørende til eksisterende almene vandværker af hensyn til områder, der er væsentlige for den lokale drikkevandsforsyning.  

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.