AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Statslige interesser i kommuneplanlægningen

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013

Den statslige udmelding er, at turismen i visse dele af landet udgør eller forventes at bidrage væsentligt til udviklingen. I yderområderne, specielt i kystområderne, er der et stort erhvervsmæssigt potentiale for turisme. Det stiller særlige krav til god planlægning og omtanke for at beskytte landskabs- og naturværdier i forbindelse med udnyttelsen af potentialet.

Det er statslige mål blandt andet, at:

  • Sikre, den rigtige balance mellem turisme og natur- og landskabsværdier.
  • Forbedre mulighederne for vækst i dansk turisme og udnytte de danske styrker inden for naturoplevelser og bæredygtig turisme.
  • Skabe grobund for en styrket lokal og regional erhvervsudvikling gennem turisme og oplevelsesøkonomi.
  • Bevare kystnære hoteller, og det kræver stor påpasselighed i planlægningen at modvirke en privatisering af attraktive kystområder. Det gælder også, når eksisterende eller planlagte hoteller ønskes omdannet til private ferieboliger eller andre formål, og når planlagte arealreservationer til hoteller ønskes anvendt til andre formål.
  • Nye ferie- og fritidsanlæg og større udvidelser af eksisterende lokaliseres, så de indgår i samspil med eksisterende bysamfund eller eksisterende større ferie- og fritidsbebyggelser. Så de nye ferie- og fritidsanlæg kan øge områdets attraktionsværdi og bidrage til at forbedre den lokale service og de lokale beskæftigelsesmuligheder.
  • Bevare de åbne danske kyster, så de fortsat kan udgøre landskabelige helheder, hvor natur- og landskabsværdierne har høj prioritet samtidig med områderne kan bruges til velbegrundede, oftest rekreative formål.

Særligt gældende for arealer til fritidsformål i kystnærhedszonen er:

  • Kommunalbestyrelsen skal ved revision af kommuneplanen gennemgå de allerede vedtagne, men ikke udnyttede arealreservationer i kommuneplanen og ophæve de reservationer, der ikke er aktuelle. Planlovens § 11 f, stk. 2.
  • Eventuelle nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen skal lokaliseres på baggrund af samlede turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser, Planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 4. De må ikke stride mod de principper, der fremgår af afsnittet om kystnærhedszonen.
  • Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges. Planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 5.

Oplevelser og overnatning omkring Øhavet

Det sydfynske Øhav er et naturområde af international værdi og et aktiv i turismeudviklingen i Danmark. For Sydfyn er Øhavet et stærkt brand, og adgangen til havet har sat markante maritime spor i udviklingen og folkesjælen på Sydfyn. I planstrategien for Svendborg Kommune har Byrådet peget på det maritime som et af de gennemgående temaer, der også spiller en vigtig rolle fremover i udviklingen i Svendborg Kommune. Ikke mindst i forhold til udvikling af oplevelsesøkonomien. Byrådet peger på styrkepositioner og udviklingsområder indenfor det maritime, aktiv ferie, det kulinariske og naturturisme, som særlige indsatser.

Svendborg Havn er et stærkt maritimt centrum på Sydfyn, og byens dynamik med handel, service, byliv og kultur er en væsentlig attraktion på Fyn. Herudover er Svendborg Kommune begunstiget med herligheder og velbevarede kulturmiljøer ved kysterne og baglandet. Denne oplevelsespalet udgør et stærkt potentiale, der på forskellig vis kan kobles til overnatningsstederne i området.

Overnatningskapacitet i Svendborg Kommune

I Svendborg Kommune er der et bredt udbud af forskellige typer af overnatningstilbud. Hoteller, herregårdsovernatning, kroer, vandrehjem, bondegårdsferie og Bed & Breakfast. Der er en samlet kapacitet på cirka 1500 senge, hvoraf de fleste findes i og nær Svendborg by.

OvernatningsstedVærelserSenge
Hotel Christiansminde 98 447
Hotel Garni 19 39
Hotel Svendborg 133 246
Hotel Troense 30 62
Hotel Ærø 62 124
Stella Maris 40 80
Svendborg Danhostel & Kursuscenter 84 240
Broholm Gods   27
Røde Mølle   30
Bjørnemosegård   22
Bed & Breakfast - i alt 37 steder   240

 

Brug af eksisterende bygningsmasse

Udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse i det åbne land kan være med til at bevare de karakteristiske fynske landskabstræk og bevaringsværdige bygningskultur.

Efter sommerhusloven og efter landzonebestemmelserne i planloven kan der gives tilladelse til indretning og udlejning af op til 10 ferieboliger på en nuværende eller tidligere landbrugsejendom i overflødiggjorte driftsbygninger og overflødiggjorte stuehuse.

Flere herregårde vælger også at bruge de historiske rammer til at udbyde særlige konference- og wellnesskoncepter. Som eksempel kan nævnes Broholm Gods, der kombinerer kursusvirksomhed med arrangementer og overnatningsmuligheder, eller godset Bjørnemosegård, der efter modernisering i 2007 fremstår som et attraktivt ferie- og konferencedomicil.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret. Der er suppleret med oversigt over overnatningskapacitet i kommunen. Strategi og indsats for kommunens to udpegede turistcentre er revideret i henhold til de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i afsnittet om Turisme og vækst. Mål og retningslinjer er videreført.