AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgivning

I henhold til Planlovens § 11, stk. 1 nr. 9 skal kommuneplanen indeholde retningslinier for beliggenheden af områder til fritidsanlæg.

Særligt gældende for arealer til fritidsformål i kystnærhedszonen:

 • Kommunalbestyrelsen skal ved revision af kommuneplanen gennemgå de allerede vedtagne, men ikke udnyttede arealreservationer i kommuneplanen og ophæve de reservationer, der ikke er aktuelle. Planlovens § 11 f, stk. 2.
 • Eventuelle nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen skal lokaliseres på baggrund af samlede turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser, Planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 4. De må ikke stride mod de principper, der fremgår af afsnittet om kystnærhedszonen.
 • Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges. Planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 5.

Turistcentre

 • I den kystnære zone er Svendborg By og Lundeborg udpeget som turistcentre.

Feriecentre, kroer, hoteller og lignende

 • Der kan i den kystnære zone kun udlægges arealer til ferieanlæg med eller uden overnatningsmuligheder i eller i umiddelbar tilknytning til kommuneplanens udpegede turistcentre.
 • Uden for den kystnære zone kan der planlægges nye ferieanlæg med overnatningsmuligheder samt udvidelse af eksisterende anlæg i eller i umiddelbar tilknytning til byerne i bymønsteret i overensstemmelse med kommuneplanens generelle retningslinjer for byvækst.
 • Arealer der er udlagt til denne type formål kan normalt ikke konverteres til anden anvendelse.
 • Der kan i eksisterende bygningsmasse i det åbne land indrettes overnatningsfaciliteter (lejligheder/værelser) til erhvervsmæssig udlejning. Der kan normalt ikke tillades over 10 lejligheder/værelser pr. ejendom.
 • Udvidelser af eksisterende mindre hoteller og kroer, som ligger udenfor kommuneplanens udpegede turistcentre, og som allerede har en overnatningskapacitet, kan finde sted såfremt dette ikke strider mod nationale eller regionale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser. Anlæggene kan i givet fald udvides til en samlet kapacitet på 50 sengepladser pr. anlæg.
 • Anvendelse af bygninger som hoved- og herregårde til sådanne formål forudsætter, at væsentlige kulturhistoriske interesser ikke herved tilsidesættes.
Uddybning

Feriecentre, kroer, hoteller og lignende er enhver form for anlæg, der drives i henhold til Lov om hotel- og restaurationsvirksomhed mv. Det gælder uanset om virksomheden går under betegnelse: hotel, feriehotel, ferieby, feriecenter, feriekoloni, oplevelsescentre, forlystelsesparker, vandland, motel, kro, vandrehjem, bed&breakfast eller lignende.

Tilladelser

Etablering af feriecentre, kroer, hoteller og lignende kræver normalt en række tilladelser, som også kan begrænse planmulighederne. F.eks. skal tilladelse til udvidet/ændret benyttelse af bestående adgang til det overordnede vejnet indhentes hos den pågældende vejbestyrelse i henhold til Vejloven.

Historisk oplevelsescenter i Gudme

 • Der kan øst for Gudme by placeres et historisk oplevelsescenter med tilhørende faciliteter.
 • Anvendelsen af området kan ikke konverteres til alternative byvækstformål.
 • Der kan ikke meddeles tilladelse til opførelse af byggeri og lignende, medmindre det kan sandsynliggøres, at arkæologiske interesser ikke herved vil blive tilsidesat i væsentligt omfang.

Feriehotel ved Bjørnemosegård ved Skårupøre Strandvej 

 • Eventuelle ændringer at feriehotel/feriecenter på Bjørnemosegård øst for Svendborg kan kun ske inden for rammerne af eksisterende bygningsmasse, idet der dog kan foretages en afrunding af bygningsanlægget mellem hovedbygningen og driftsbygningen. 
Uddybning
Det udpegede område til feriehotel/feriecenter på Bjørnemosegård øst for Svendborg ligger indenfor strandbeskyttelseszonen. En ændret anvendelse og eventuelle tilbygninger kræver dispensation herfor.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret. Der er suppleret med oversigt over overnatningskapacitet i kommunen. Strategi og indsats for kommunens to udpegede turistcentre er revideret i henhold til de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i afsnittet om Turisme og vækst. Mål og retningslinjer er videreført.