AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Turismemålgrupper og overnatning

Som led i en strategi, der skal sikre og styrke Svendborg Kommunes image som en gæstfri og attraktiv kommune at besøge, er det vigtigt, at der er et varierende udbud af overnatningsmuligheder for både sæson- og helårsturismen.

Der skal sikres muligheder lige fra den vandrende naturturist eller kajakroer, som overnatter i shelters til ferieturisten, der efterspørger vandrerhjem, campingpladser, feriehuse eller hoteller med høj servicestandard og til overnatningsfacliliteter i forbindelse med erhvervsturisme.

Byrådet ønsker, at overnatningsstederne skal have mulighed for i et vist omfang at kunne udvide deres overnatningskapacitet, hvis det kan ske uden at tilsidesætte bykvalitet, kulturværdier, naturbeskyttelses- og miljøinteresser.

Svendborg er udpeget som Særligt feriested, og i 2013-2014 er der i regi af Videncenter for Kystturisme igangsat et undersøgelsesarbejde om overnatningsfaciliteter, målgrupper og turismepotentialer. Analysernes resultater danner baggrund for efterfølgende udviklingsarbejde om udvidelse og udvikling af feriecentre og overnatningsmuligheder i Svendborg Kommune.

Turistcentre i Svendborg by og Lundeborg

For de kystnære områder er Svendborg og Lundeborg udpeget som turistcentre og dermed som fremtidige, primære lokaliseringssteder for større ferie- og fritidsanlæg i den kystnære zone, jf. afsnittet Turisme og vækst.

Svendborg by skal være lokomotiv i en sydfynsk udvikling også på turismeområdet, dels i kraft af udvælgelsen som Særligt Feriested og dels for at sikre grundlaget for forretning for turismevirksomhederne. De igangværende udviklingsplaner for omdannelse af bymidten og havneområdet i Svendborg vil fortsat gennem planperioden være de centrale omdrejningspunkter for at skabe øget vækst på Sydfyn. Ved at skabe sammenhæng mellem bymidten og havnekvarteret skal områdets kreative tiltrækningskraft styrkes, så Svendborg by kan blive et kraftfuldt turistcenter for hele Sydfyn og Øhavet.

Lundeborgs status som et mindre turistcenter ved Storebæltskysten opretholdes i Kommuneplan 2013. Det giver mulighed for at samtænke og opnå synergieffekter mellem fritids- og ferieanlæg, ovenatningsmuligheder og attraktioner i Lundeborg og ved Storebæltskysten samt ind i landet ved Oure, Broholm, Gudme og Hesselager. Byrådet vil understøtte arbejdet for at skabe oplevelsesmæssig merværdi på den kulturhistoriske sammenhæng mellem Gudme, Broholm og Lundeborg gennem fortællingerne om stedernes gensidige forbundethed gennem tiden. En arealreservation fra Kommuneplan 2009 til projektide om et historisk oplevelsescenter med tilhørende faciliteter ved Gudme by opretholdes derfor indtil videre.

Uden for de kystnære områder vurderes der ikke for indeværende at være behov for en tilsvarende grad af præcis styring af udviklingen som i den kystnære zone. I disse områder udpeges der derfor ikke turistcentre. I disse områder finder Byrådet dog også, at placeringen af ferie og fritidsanlæg som hovedregel skal ske i tilknytning til eksisterende større sammenhængende bymæssig bebyggelse for at undgå et uhensigtsmæssigt pres på naturressourcerne m.v. i det åbne land.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret. Der er suppleret med oversigt over overnatningskapacitet i kommunen. Strategi og indsats for kommunens to udpegede turistcentre er revideret i henhold til de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i afsnittet om Turisme og vækst. Mål og retningslinjer er videreført.