AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Statslige interesser

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2009.

Staten ønsker, at udviklingsmulighederne for de mindre fiskerihavne sikres som grundlag for at kunne opretholde et bæredygtigt kystfiskeri og for at kunne bevare en traditionel erhvervskultur, lokale beskæftigelsesmuligheder og forsyning med friske fødevarer af høj kvalitet. Staten ønsker ligeledes at fremme udviklingsmulighederne for akvakulturanlæg, samtidig med at miljøbelastningen minimeres.

Erhvervsfiskeri og havne

Fiskeriet i Svendborg drives i dag primært som bierhverv. 

Der er sparsomme havnefaciliteter for erhvervsfiskeri i Lundeborg og Svendborg Havn.

Det kystnære erhvervsfiskeri har i de seneste år været i tilbagegang og er i dag meget begrænset i Svendborgs farvande. Antallet af erhvervsfiskere i området er faldet som følge af en lille fiskebestand og reducerede fiskekvoter.

Ifølge data fra NaturErhvervstyrelsen blev der i år 2011 landet 56 ton fisk og skaldyr i Svendborg Kommune mod 209 ton i 2000. Fangsten i 2011 havde en værdi af godt 1,3 mio. kr. Fiskene landes primært i Lundeborg, en mindre del i Svendborg og små mængder på Hjortø og Thurø samt i Troense, Rantzausminde og på Vemmenæs.

Hovedfangsten i Lundeborg er rødspætte, skrubbe, ising og torsk, hvor der i Svendborg havn landes en del rejer samt skrubbe, ising og ål. På øerne er hovedfangsten ål, fladfisk og rejer.

Ålefiskeriet er stærkt begrænset, hvilket skyldes, at der i forbindelse med en fælles europæisk genopretningsplan for bestanden af europæisk ål i 2009 kom nye regler for både fritidsfiskere (BKG nr. 1199 af 11/12/2008 betingelse for rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand) og erhvervsfiskere (BKG Nr. 1200 11/12/2008 betingelser for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand). De ny regler indebærer, at bl.a. antal og typer af redskaber begrænses samt at ålefiskeri kræver en særlig tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen.

Akvakulturer 

Havbrugsdrift medfører øget forureningsbelastning (næringsstoffer, organisk materiale og medicinrester) af kystvandene og kan i nærområdet betyde øget risiko for udvikling af iltsvind i bundvandet.

Der er ingen opdrætsanlæg, dambrug, saltvandsdambrug eller havbrug i Svendborg Kommunes vandløb eller farvande.

Definitioner
  • Akvakultur er opdræt af alle former for fisk, skaldyr, alger mv. i åbne og lukkede systemer ved vandløb, i søer og i havet.
  • Opdrætsanlæg er anlæg til opdræt af skaldyr/alger i havet uden tilførsel af foder.
  • Havbrug er anlæg (netbure og lignende) i havet til opdræt af fisk, hvor der tilføres foder og medicin.
  • Saltvandsdambrug er anlæg på land til opdræt af fisk og skaldyr, der er baseret på indpumpning af saltvand fra havet, og hvor der tilføres foder og medicin.
  • Dambrug er anlæg ved vandløb til opdræt af fisk, hvor der tilføres foder og medicin.

Rekreativt fiskeri

Ejeren af bredden har fiskeretten i vandløb og søer. Fiskeretten kan dog være givet/udlejet til andre, for eksempel til private eller til en sportsfiskerforening. Medlemskab af Svendborg Sportsfiskerforening giver således adgang til fiskeri på i alt 10 kilometer fiskevand i Stokkebækken og Syltemade Å men også i Odense Å-sammenslutninges mange vandløb.

For at sikre adgang til naturen og rekreative muligheder for borgere og turister har Svendborg Kommune frigivet fiskeretten til offentligheden i de søer, hvor kommunen har fiskeret. Det drejer sig om en del af Ollerup Sø samt de to søer ved henholdsvis Stevneskov og Stevnehus i Svendborg bys østlige del.

I to søer i grusgravsområdet syd for Øster Skerninge er der etableret "put and take" fiskeri. Søerne er på henholdsvis 4 og 13 hektar. Her lever flere naturligt hjemmehørende fiskearter, men der er også udsat mere eksotiske fisk som regnbueørred, malle, karpe samt stør.

Fiskeri i saltvand er frit for alle, men kræver som ved fiskeri i ferskvand, et lovpligtigt fisketegn.

Ved fiskeri med stang skal man i alderen 18 – 65 år have lovpligtigt lystfiskertegn, og ved fiskeri med garn, ruser eller lignende skal man fra alderen 12 år have lovpligtigt fritidsfisketegn.

Fødevareministeriet’s hjemmeside kan læses mere samt i Regler for lyst- og fritidsfiskeri og fiskepleje.

Svendborg Kommune deltager sammen med de øvrige kommuner på Fyn og øer i projektet Havørred Fyn, der er et miljø- og erhvervsfremmesprojekt, der sigter mod at tiltrække lystfiskere fra hele Europa. Projektet består af tre dele: Opdræt og udsætninger af ørreder, vandløbsrestaurering og markedsføring af det rekreative fiskeri. Tiltagene er med til at profilere Svendborg og Fyn som en spændende turistdestination, en grøn ø og et kystfiskeri efter havørred i særklasse.

Havørred Fyn - projektet har skabt omsætning og arbejdspladser i kystområderne især forår og efterår, hvor antallet af turister ellers er lavt. På årsplan genererer projektet således minimum 64.400 overnatninger fra udenlandske fisketurister. Undersøgelser fra 2008 viser, at lystfiskerturister gennemsnitligt bruger ca. 600 kr. i døgnet, hvilket er 150 kr. mere i døgnet end gennemsnitlige turister.

Projektet bidrager ifølge en evaluering fra 2008 således med en årlig omsætning på 38 mio. kroner på Fyn, Ærø og Langeland, og har skabt minimum 28 fuldtidsstillinger.

Læs mere om projektet på hjemmesiden: seatrout.dk

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført.

Data og henvisning til lovgivning er opdateret.