AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Erhvervsfiskeri

Byrådet ønsker, at tilstanden i havområderne bliver så god, at der igen bliver grundlag for et bæredygtigt fiskeri også efter bundlevende fisk. 

Eksisterende havnefaciliteter for erhvervs- og fritidsfiskeri skal så vidt muligt bevares.

Akvakulturer

Byrådet vurderer, at der ikke bør etableres dambrug i vandløbene i Svendborg Kommune af hensyn til vandløbskvaliteten.

Ved lokalisering af havbrug skal der tages udgangspunkt i kortbilaget til Fødevareministeriets havbrugsrapport (se vejledning nr. 9163 af 31. marts 2006 om godkendelse af saltvandsbaseret fiskeopdræt). Der kan ikke etableres anlæg inden for Det Sydfynske Øhav, omkring Thurø Rev og Vresen samt andre mindre områder. 

Havbrug eller saltvandsbaserede indpumpnings-anlæg kan etableres, hvor en konkret vurdering viser, at produktionen kan foregå uden at påvirke omgivelserne negativt. 

Byrådet vurderer dog, at der næppe vil blive etableret traditionelle havbrug i kommunens farvande. Driftsformen har svært ved at opfylde miljølovgivningens krav om en minimal påvirkning i kommunens lavvandede og sårbare farvande.

Opdrætsanlæg for skaldyr og alger kan eventuelt udvides, såfremt det kan sikres, at det ikke belaster havmiljøet.

Rekreativt fiskeri

Byrådet ønsker at støtte de rekreative interesser i fiskeri og turisterhverv. Svendborg Kommune vil fortsat deltage i og videreudvikle projektet Havørred Fyn sammen med de øvrige kommuner på Fyn og Øer.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført.

Data og henvisning til lovgivning er opdateret.