AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Statslige interesser i kommuneplanlægningen

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013. De statslige mål og krav, som kan relateres til sommerhusområder, fremgår af oversigtens kapitel 6.1 Friluftsliv, 6.2 Turisme og ferie- og fritidsanlæg , 6.3 Adgang til det åbne land, naturen og kysten samt 8.8 Kystnærhedszonen.

Staten betragter kysterne som en national rekreativ interesse. Planlovens kystnærhedsbestemmelser sigter derfor mod at beskytte kysten som en landskabs- og naturressource, der kan være til glæde for hele befolkningen. Desuden er det et statsligt krav, at offentlighedens adgang til at færdes langs kysten skal forbedres.

Det er blandt andet statslige mål, at:

  • Bevare de åbne danske kyster, så de fortsat kan udgøre landskabelige helheder, hvor natur- og landskabsværdierne har høj prioritet. Det er samtidig hensigten, at områderne kan bruges til velbegrundede, oftest rekreative formål.
  • Skabe gode forbindelser mellem de forskellige natur- og rekreative områder, dvs. fremme offentlig adgang til skove, søer, vandløb og kyster til gavn for både lokalbefolkningen og turismen.
  • Nye byggerier indpasses, hvor de ikke forringer oplevelsen af kystlandskabet samt øger behovet for kystbeskyttelse.
  • Deltidsbosætning i eksisterende helårsboliger i områder præget af fraflytning og med ringe efterspørgsel efter helårsboliger, kan modvirke tomme boliger.
  • Sikre den rigtige balance mellem turisme og natur- og landskabsværdier.
  • Forbedre mulighederne for vækst i dansk turisme og udnytte de danske styrker inden for naturoplevelser og bæredygtig turisme.
  • Skabe grobund for en styrket lokal og regional erhvervsudvikling gennem turisme og oplevelsesøkonomi.

I henhold til Planlovens § 5b, stk. 1 nr. 3 er det et statslig krav, at nye sommerhusområder ikke udlægges i kystnærhedszonen, og at de eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål. Det betyder, at der ikke kan udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen ud over særlige ordninger på Miljøministerens initiativ efter Planlovens § 5b stk. 2.

Med ændringen af planloven i 2004 blev der givet mulighed for at etablere op til 8.000 nye sommerhusgrunde i kystområderne for at styrke den økonomiske udvikling lokalt og primært i yderområderne. Svendborg Kommune bød i 2007 ind for at få mulighed for at udvide eksisterende sommerhusområder men har ikke dengang opnået tilladelse hertil.

Byrådet skal i henhold til Planlovens § 11 f, stk. 3. vurdere mulighederne for at forbedre eksisterende større sammenhængende sommerhusområder af hensyn til turismen og friluftslivet. Det handler blandt andet om at give områderne et kvalitetsløft i form af fællesanlæg, grønne stier, naturgenopretning, cykelruter og rekreative tilbud.

Sommerhusområder i Svendborg Kommune

I Svendborg Kommune er der udlagt 11 sommerhusområder, der alle er beliggende i den kystnære zone med gode adgangsmuligheder til kysten. Alle udlagte sommerhusområder er fuldt udbygget og med et samlet antal på ca. 600 sommerhuse. Sommerhusene anvendes kun i meget begrænset omfang til kommerciel udlejning.

Sommerhusområderne er jævnt fordelt langs østkysten mod Storebælt, på Thurø og på Tåsinge, og der er tale om forholdsvis ældre områder. Der er udarbejdet lokalplaner for sommerhusområderne i Revsøre, Bøsøre, Bøsøre Nord, Holmskov Strand-Strandlyst Strand, Elsehoved, Brohave, Valborgs Kasse ved Grasten og Stenodden Sommerland. De øvrige sommerhusområder ved Stokkebæk Strand samt Øgavl og Smørmosen på Thurø er omfattet af Kommuneplanens rammer.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er tilføjet mål og indsats om forberedring af stiforbindelser. Retningslinjerne er videreført.