AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgivning

I henhold til Planlovens § 11, stk.1 nr. 3 skal kommuneplanen indeholde retningslinier for udlægning af arealer til sommerhusområder. De afgrænsedes områder skal vises på kort.

I henhold til Planlovens § 5b, stk. 1 nr. 3 må nye sommerhusområder må udlægges i kystnærhedszonen, og de eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål.

Det betyder, at der ikke kan udlægges nye sommerhusområder udover de sommerhusområder, der er udlagt i forbindelse med den særlige ordning i landsplandirektivet efter planlovens § 5b stk. 2. Men eksisterende uudnyttede sommerhusområder kan ændres til andre former for ferie- og fritidsformål, når det er foreneligt med områdets karakter af ferieområde.

Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, jf. Planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 5.

Reglerne for sommerhuses anvendelse fremgår af Planlovens §§ 38a-41.

Sommerhusområder i kystnærhedszonen

  • I den kystnære zone kan der kun planlægges i overensstemmelse med de muligheder, der fremgår af Miljøministeriets landsplandirektiver om udvidelse af sommerhusområder i den kystnære zone.
  • Ved ændringer af eksisterende sommerhusområder skal det ske med udgangspunkt i kvalitet, tilpasning til naturen og sikring af, at eksisterende offentlig adgang til kysterne ikke afskæres.

Sommerhusområder uden for kystnærhedszonen

  • Uden for den kystnære zone kan der planlægges for udlæg af nye sommerhusområder, såfremt dette ikke strider mod nationale eller regionale interesser eller internationale naturbeskyttelsesinteresser.
  • Udlæg kan kun finde sted i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse, og udlæggene kan kun have en rummelighed på maksimalt 50 grunde. Grundstørrelsen må ikke overstige 1500 m2.  
  • Ved ændringer af eksisterende sommerhusområder skal det ske med udgangspunkt i kvalitet, tilpasning til naturen og sikring af at eksisterende offentlig adgang til kysterne ikke afskæres.
Uddybning

Ved nationale eller regionale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i landsplandirektivets retningslinier for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse (herunder Natura 2000 områder), kulturmiljøbeskyttelse og arealreservationer til andre formål. 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er tilføjet mål og indsats om forberedring af stiforbindelser. Retningslinjerne er videreført.