AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Svendborg Kommune er i 2012 udvalgt som ét af 20 særlige feriesteder i Danmark og det eneste på Fyn. Udvælgelsen giver mulighed for ekstern bistand fra Videncenter for Kystturisme til at understøtte udvikling af den sydfynske turisme. I begyndelsen af planperioden skal der som en del af dette arbejde ske en afdækning og vurdering af de forskellige overnatningsfaciliteter og målgrupper for den sydfynske turisme. I forlængelse heraf skal der arbejdes på afklaring af muligheder for at udvide sommerhusturismen for at tiltrække målgruppen og forlænge turistsæsonen.

Byrådet ønsker, at de eksisterende sommerhusområder skal være attraktive områder, der kan danne rammen om det gode ferie- og friluftsliv i kommunen. I samspil med områdernes ejere og interessenter kan det komme på tale at give områderne et kvalitetsløft i form af fællesanlæg, grønne stier, naturgenopretning, cykelruter og rekreative tilbud.

Hvor der lokalt er interesse for det og for at understøtte udvikling i lokalområderne vil Byrådet undersøge muligheden for etablering af indlandssommerhuse som alternativ til placering ved kysterne. Udlæg af sommerhusområder vurderes at kunne bidrage til lokalområdernes omsætning i håndværk, detailhandel og anden servicevirksomhed.

Hvis der sker ændringer i Planloven, eller der på anden vis fra statens side bliver tilvejebragt det formelle grundlag for mulighed for udvidelse af sommerhusområderne i kystnærhedszonen, vil Byrådet tage spørgsmålet op til debat og igangsætte en nærmere vurdering af behov og planlægningsmuligheder for nyudlæg.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er tilføjet mål og indsats om forberedring af stiforbindelser. Retningslinjerne er videreført.