AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Dansk turisme- og oplevelseserhverv har et stort uudnyttet potentiale for kvalitetsudvikling og vækst og specielt indenfor kystturisme. I den sammenhæng er Svendborg af Erhvervs- og Vækstministeriet og danske regioner udpeget til særligt feriested, og hvor i alt 20 byer er udpeget i Danmark.

Svendborg er valgt som centrum for Det Sydfynske Øhav, fordi området udgør et stort opland af lystsejlere og har en kritisk masse og international appel for dette segment.

Svendborg Kommune ønsker, at området kan få del i nye investeringer, så de vigende markedsandele på det internationale turistmarked kan vendes til fordel for nye lokale arbejdspladser inden for turistområdet. Arbejdspladser indenfor turismen er stedbundne og flytter dermed ikke andre steder hen.

Statens krav til den kommunale planlægning for turisme

Kommuneplan 2013-25 skal sikre den rigtige balance mellem turisme og natur- og landskabsværdier. Svendborg Kommune skal bidrage til vækst i dansk turisme og udnytte den kommunale planlægning til at formulere sammenhængende turistpolitiske overvejelser som en forudsætning for lokalisering af nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen. De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013.

De sammenhængende turistpolitiske overvejelser bygger på kommunens strategiske overvejelser og mål for turismeudviklingen inden for turistoplandet. Oplandet vil ofte omfatte både kystnærhedszonen, byerne og områderne bag kystnærhedszonen og ofte ikke være begrænset af kommunegrænser. Derfor vil samarbejde mellem flere kommuner om udvikling af turisme kunne indebære synergi.  

De sammenhængende turistpolitiske overvejelser skal med udgangspunkt i både nationale og lokale forventninger til turismeudviklingen og vurdering af potentiale og udviklingsmuligheder gøre det muligt at vurdere, hvorvidt eksisterende reservationer er aktuelle, og hvor og i hvilket omfang lokalisering af nye ferie- og fritidsanlæg kan finde sted i kystnærhedszonen.  

Kystturisme er den dominerende turistform

Kystturisme er den mest udbredte turismeform i Svendborg Kommune, hvor der er i alt 176 km kystlinje ud til Storebælt, Svendborg Sund og Øhavet fra Fyn, Thurø, Tåsinge og småøerne. Alle steder ved og langs kysterne er der koncentration af oplevelsespots for aktiv turisme: fiskeri, dykning, lystsejlads, cykling og vandring. Erhvervsturisme har et mindre omfang men forekommer blandt andet i tilknytning til erhvervskonferencer på byens hoteller.

Inddragelse af turismens aktører

I efteråret 2012 og vinteren 2013 har Svendborg Kommune taget initiativ til en række dialogmøder med turismens aktører i Svendborgområdet og i Udvikling Fyn/Destination Fyn. På disse møder har turistaktører og organisations-repræsentanter givet udtryk for ønsker om samarbejde om vækst i den Sydfynske turisme. Input fra disse møder er indarbejdet i kommuneplanens målsætninger, strategiske overvejelser og konkrete forslag til indsatser.

Turist-tal fra Svendborg

Videncenter for Kystturisme har i 2012 opgjort Svendborgs aktuelle turistomsætning og antallet af overnatninger til:

  • Turistomsætning 0,6 mia. kr./år
  • 480.000 overnatninger/år

Den aktuelle overnatningskapacitet er opgjort nedenfor i runde tal:  

Campingpladser 2000 pladser
Hoteller og vandrehjem 1200 senge
Bådpladser 1500 pladser
Sommerhuse 630 huse - til udlejning 45
Bed and Breakfast 220 senge

Det forventes, at Videncenter for Kystturisme i samarbejde med Naturturisme I/S og Svendborg Kommune vil analysere den aktuelle kapacitet og pege på udvidelsesmuligheder som led i en ny turismepotentialeplan, der skal fremlægges inden udgangen af 2013.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret med afsæt i Svendborg Kommmunes deltagelse i Udvikling Fyns fælles turismeinitiativer og i den sydfynske, tværkommunale udviklingsorganisation Naturturisme I/S. Afsnittet udgør Svendborg Kommunes sammenhængende turistpolitiske overvejelser, og der er medtaget nye mål, strategier og indsatser.