AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • udviklingen indenfor turisme i Svendborg Kommune skal være bæredygtig i naturmæssig, økonomisk og samfundsmæssig henseende.
  • styrke samarbejdet mellem kommunen, Destination Fyn, Naturturisme I/S og det lokale turismeerhverv.
  • understøtte profilopbygning og branding af Det sydfynske Øhav ift. levering af oplevelser i verdensklasse.
  • understøtte initiativer, der tilgængeliggør og formidler oplevelser indenfor kommunens natur og kulturarv samt understøtte kommercialisering, produktudvikling og services i tilknytning hertil.
  • sikre og udvide det maritime oplevelseselement i Svendborg og i Øhavet og derved få flere gæster gennem bedre aktivitets- og oplevelsestilbud.
  • styrke helårsturismen og derved skabe flere og mindre sæsonafhængige arbejdspladser.
  • sikre at overnatningskapaciteten tilpasses efterspørgslen af ferieboliger/feriecentre i Svendborg by, havn og ved kysten til de fremtidige behov.
  • borgerne i området har fuld glæde af turistanlæg og oplevelsespakker – med betydning for kulturudvikling for borgere og for tilflyttere.
  • udnytte synergier mellem turisme og investeringer i havneudvikling, byrumsprojekter i Svendborg Bymidte og Tankefuld.
  • udbygge sejlerturismen på Sydfyn. 
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret med afsæt i Svendborg Kommmunes deltagelse i Udvikling Fyns fælles turismeinitiativer og i den sydfynske, tværkommunale udviklingsorganisation Naturturisme I/S. Afsnittet udgør Svendborg Kommunes sammenhængende turistpolitiske overvejelser, og der er medtaget nye mål, strategier og indsatser.