AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Turismen skal fremmes ved samarbejde på mange niveauer

Videncenter for Kystturisme

Svendborg Kommune vil i samarbejde med Naturturisme I/S og Videncenter for Kystturisme indsamle ny viden om Sydfyns muligheder for ”Oplevelsesbaseret kystturisme”. Ny indsigt om den Sydfynske destinations performance i forhold til andre kystferiesteder i Danmark skal styrke områdets professionalisering. Der skal arbejdes på at få udviklet faste procedurer for løbende overvågning af turismens udvikling i området.

Med udgangspunkt i en turisme- og potentialeplan, som Videncenter for Kystturisme vil udarbejde i løbet af 2013-14 kan der udarbejdes nye handlingsplaner, hvor turistorganisationerne og de lokale turistforretninger kan se nye muligheder for investeringer i turistprodukterne.

Særlige feriesteder i Danmark
Udvikling Fyn og Destination Fyn

Gennem Udvikling Fyn vil Svendborg Kommune bidrage aktivt til, at det fynske turismesamarbejde bliver blandt Danmarks stærkeste og et af Danmarks innovative centrum for vækst og oplevelser. Svendborg Kommune vil understøtte opbygning af Destination Fyn og sammen med Udvikling Fyn sikre, at Svendborg har en kompetent lokal turismeservice.

Naturturisme I/S – samarbejde mellem de 4 Sydfynske Kommuner

Naturturisme I/S er den vigtigste enkeltaktør ved udvikling af oplevelser indenfor friluftsliv og aktiv turisme. Svendborg Kommune indgår som aktiv samarbejdspartner i projekter, understøtter arbejdet og koordinerer med kommunens egen planlægning - blandt andet indenfor Natur- og Friluftsplan - om blandt andet at:

 • Styrke natur og kulturarv og skabe vækst og trivsel i og omkring Det Sydfynske Øhav.
 • Skabe ny sammenhæng imellem natur, kultur og erhvervsliv med fællesskaber, lokal stolthed og udvikling i balance med naturen.
 • Arbejde på at gøre området berømt for sin særlige natur, den unikke maritime kultur, de smukke kulturlandskaber, lokal produktion af specialfødevarer samt befolkningens kreativitet og gæstfrihed.
Turismesamarbejder i det Sydfynske Øhav
Projekt under Destination Fyn: ”Et øhav i verdensklasse”

Øhavets natur og kulturhistorie er af både national og international værdi. Blandt naturværdierne skal fremhæves uforstyrrede kyster, strandenge, nor, stenrev, store lavvandede områder og en høj koncentration af småøer samt randmorænebakkerne på det sydlige Fyn, der rummer sammenhængende naturområder med høj biodiversitet. Hertil kommer en rig kulturarv med mange store herregårdsmiljøer, købstæder, skipperbyer og en mangfoldighed af kystkulturmiljøer.

Mulighederne for at opleve og bruge Øhavet er dog i dag begrænset. Projektet ”Et Øhav i verdensklasse” indgår i Destination Fyn og skal på længere sigt udvikle den maritime og vandbaserede turisme omkring hele Fyn, og hvor Det Sydfynske Øhav i første omgang skal være et fyrtårn, der kan bidrage til at trække udviklingen. Projektet har fokus på to indsatsområder: produktudvikling samt formidling, markedsføring og profilering. Der skal blandt andet arbejdes med aktiviteter indenfor Øhavet, nye oplevelsesmuligheder til lystsejlerne, bedre service i havnene, guidning og oplevelser i havne og byer.

Områdets maritime historie er en væsentlig del af den nationale kulturarv. Som udmøntning af ’Den blå Friluftsstrategi’ i regi af Naturturisme I/S vil der blive arbejdet på at realisere en række nye oplevelser med understøttende turistservice indenfor havkajak, lystfiskeri, lystsejlads, undervandsaktiviteter (vrag-dykning og undervandsjagt), surfing, og nye oplevelser for naturnydere ved kysten.

Det lokale niveau – ny inspiration til Sydfyns Turistforening

Svendborg Kommune ønsker sammen med Sydfyns Turistforening at definere de nye lokale turismeopgaver i respekt og samspil med det overordnede turismesamarbejde på Fyn. På det lokale niveau vil kommunen arbejde aktivt på at understøtte værdikædesamarbejder mellem turisme, kultur, erhverv og undervisning. Herunder at inddrage nye ”oplevelsesaktører”, blandt andet kulinariske erhverv, højskolerne og de mange kreative, kulturaktører og iværksættere på Sydfyn.

Samarbejde om udviklingen af det tyske marked

Det skal i planperioden undersøges, om kommunen kan opbygge og udnytte nye alliancer med Lolland-Falster (den kommende Femern Bælt turistdestination) og Sønderborg om turistmarkedet i Nordtyskland. Her tænkes især på sejlerturismen, men også indenfor andre turistsegmenter vil øget synlighed og kendskab til hinanden, en kulturel brobygning og udveksling mellem hele det syddanske område være interessant for Svendborg.

Målgrupper

Den sydfynske turist er en besøgende med mange facetter. I samme person og familiegruppe efterspørger turisten både aktivt friluftsliv, shopping i Svendborg bymidte, læring om den lokale kulturarv, at spise og drikke gode sydfynske produkter og at engagere sig i kulturelle oplevelser. Ligesom turisten efterspørger komfortable overnatninger ved kysten, badestrande og tilbud om uventede oplevelser i fællesskab.

Ud fra Vist Denmarks anbefalede målgrupper og fra samtaler med det lokale turismeerhverv tegner der sig to karakteristiske målgrupper:

Leg, læring og aktiviteter – den grønne, sunde og kloge turisme

Familier med børn - seniorer med børnebørn - camping, feriehus og hotel/vandrehjem - online - sommerhøjskole ”Adventure-” og ”Outdoor” - moderne attraktioner- natur- og kulturvejledning – højsæson - danskere, tyskere og skandinaver. 

Det gode liv – Cittaslow – Nyde og sanse

Tanke mentalt op - god mad – wellness – udflugter – shopping - kunsthåndværk – online - hoteller, lystbåd, feriehuse - modne par og enlige – gerne offseason, - danskere, tyskere, hollændere og skandinaver.

Svendborgs DNA

Den moderne turist opsøger steder, der kan involvere ham/hende i unikke oplevelser. I denne optik er Svendborg by sin helt egen med sit maritime miljø og en rigdom af lokale traditioner og historier.

I 2008 blev Svendborg optaget i det internationale bynetværk Cittaslow, som den første by i Danmark og tilsluttede sig et bycharter, hvor vægten er lagt på en tænksom og hensyntagende byudvikling. Her tages udgangspunkt i Svendborgs identitet/ DNA og det stedsspecifikke og lokale udviklingskræfter bruges til at opnå et nyt og bæredygtigt udsyn, som drivkraft for udviklingen.

Sit helt eget tempo og kærligheden til stedet er ikke ny for Svendborg. For mere end 50 år siden blev en sang til folkelig kulturarv: ’Jeg kommer li`fra Svendborg av”. Senere har byens rytmiske musikmiljø med udgivet pladerne ’Swingborg anno 1981’ og ’Swingborg anno 2006’.

I dag er Svendborg også en moderne oplevelses- og erhvervsby med mange kreative iværksættere i vækstbrancher indenfor oplevelsesøkonomien. Det sætter sig spor i et mangfoldigt og eksperimenterende kulturliv indenfor både musik, billedkunst, kunsthåndværk, ordkunst, film og mad. Men også indenfor friluftsliv, ekstrem sport, naturformidling, mindfulness og healing.

Svendborg Bymidte og Havn

Svendborg by er med sit kulturmiljø, byliv, kulturoplevelser og shopping det naturlige centrum og ’porten’ for mange turisters oplevelser i Det Sydfynske Øhav. Her er de mange overnatningsmuligheder i byens hoteller og vandrehjem og de mange lystbådepladser i havnene og i marinaerne. Her går færgerne til Ærø og småøerne, og der er forbindelse til Tåsinge og Langeland over Svendborgsundbroen.

Mulighederne for endnu bedre belægning af hoteller, vandrehjem og lystbådehavne skal undersøges, ligesom der skal gives mulighed for tilvækst i overnatningskapacitet. Med udviklingsplanen for Svendborg Havn, der udarbejdes i løbet af 2013, arbejdes der på at styrke Svendborg som et kraftfuldt turistcenter ved eventuelt også at indtænke nye ferieboliger /overnatningsmuligheder. Samtidig planlægges der for udvidelse af lystbådepladser i inderhavnen, så også større lystbåde kan få centralt beliggende pladser i forhold til bylivet i Svendborg bymidte og havneområde.

Kysterne

Svendborg er den fynske kommune, der har den længste kyststrækning, nemlig 176 km. Småøerne og kystlandskaberne giver afsæt for mange forskellige naturoplevelser – aktivitet, viden og nydelse - og muligheden for at stifte bekendtskab med en perlerække af kystkulturmiljøer.

Samspillet mellem de åbne ubebyggede kyster og de menneskeskabte kulturmiljøer giver en variation og oplevelsesrigdom, som der skal værnes om i en afvejet balance mellem beskyttelse og benyttelse. Der skal tilgodeses områder for friluftsaktiviteter til fods, på cykel, til hest, i og fra båd og kajak. Og ligeledes skal der være områder specielt for ro og afslapning og ophold på steder, hvor der ingenting sker.

Udpegning af undersøgelsesområder for ny feriebebyggelse ved kysten

Byrådet ønsker, at kommunens status som Særligt Feriested skal videreudvikles. Den kommende turisme-potentialeplan, der udarbejdes i regi af Videncenter for Kystturisme, forventes at indeholde afklaringer af behov for nye ferieboliger. I forlængelse heraf ønskes i planperioden foretaget en undersøgelse af mulighed for lokalisering og investorkontakter med henblik på et kommende kommuneplantillæg med udpegning af område til ny feriebebyggelse i den kystnære zone. 

Undersøgelsesområder:

 • Svendborg - Ferieovernatning i by- og havnemiljøet.
 • Område ved Storebæltskysten - Børnefamilier og eventyrlige oplevelser. 
 • Område ved Fynskysten mod Svendborg Sund og Øhavet - Bæredygtig byggeri og kvalitetsfødevarer. 
 • Område på Tåsinge - Det blå friluftsliv og velvære. 
Lundeborg turistcenter ved Storebæltskysten

Svendborg by er som porten til Det Sydfynske Øhav kommunens førende turistcenter og her vil hovedparten af den ønskede turistvækst kunne skabes.

Lundeborgs udpegning som kommunens supplerende turistcenter og feriested opretholdes i kommuneplan 2013 i kraft af det særlige kulturmiljø, det aktive lokalområde med gode badestrande, flere campingpladser og eksisterende planrammer for feriecenter. Sammen med den historiske kulturarv i nærområdet til Lundeborg - Gudmekongerne, Damestenen, Hesselagergård, Broholms Herregårdsmiljø, Sehesteds Lundeborg, Oure Sport og Performance – giver det tilsammen en oplevelsesvolumen og en koncentration af overnatningskapacitet, som kan supplere Svendborgs samlede turisttilbud. 

Indsatser

Byrådet vil understøtte og arbejde for:

Professionalisering

 • Indsamling af viden om Sydfyns turismepotentialer til støtte for strategiudvikling og hjælp til turistforretningernes udvikling og markedsføring (Videncenter for Kystturisme). 
 • Aktivt samarbejde med Destination Fyn, De Sydfynske Kommuner og Naturturisme I/S.
 • Turisme som en integreret del af Svendborg Kommunes erhvervsservice.

Fysisk planlægning for turismen

 • Udarbejdelse af temaplan for aktiv brug af naturen - mountainbike og ridning (udpegning af særlige ruter og lokaliteter, der kan tåle mere slid). 
 • Undersøge mulighederne for turismefaciliteter og eventuelt nye ferieboliger på Svendborg Havn (integreres i udviklingsplan for havnen) - Frederiksøen, Jessens Mole, Nordre Kaj.
 • Dialog med staten om behovet for nye ferieboliger, feriecenter ved den åbne kyst (Storebæltskysten, Fynskysten mod Svendborg Sund og Øhavet, Tåsinge).
 • Investorkontakt og udarbejdelse af evt. kommuneplantillæg i planperioden for konkrete projekter.

Gæstfrihed og oplevelsesudvikling

 • Øhav i verdensklasse – understøtte Naturturisme I/S.
 • Naturoplevelser som forretning (guider, kurser, uddybende materiale).
 • Skabe nye oplevelsespakker/paletter til turisterne i samarbejde med turistforretningerne. 
 • Turistinformation i Lundeborg med borgergruppe som aktører.

Cittaslow og fremtidens gæster

 • Motivere og stimulere Cittaslow-foreningen til øget turisme-fokus.
 • Udpege Cittaslow-bykvarterer i Svendborg by 
  • ”Latinerkvarteret” 
  • ”Tankefuld”
 • Opbygning af informationsmateriale og guidede ture.
 • Udnytte venskabsbyer i Cittaslow-bynetværket til turistudvikling (udveksling).

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret med afsæt i Svendborg Kommmunes deltagelse i Udvikling Fyns fælles turismeinitiativer og i den sydfynske, tværkommunale udviklingsorganisation Naturturisme I/S. Afsnittet udgør Svendborg Kommunes sammenhængende turistpolitiske overvejelser, og der er medtaget nye mål, strategier og indsatser.