AFLYST
Kommuneplan 2009

Geologi og grundvand

Landskaber med særlige karakteristiske geologiske formationer, der viser landets geologiske udvikling og processer, har stor betydning for oplevelsen og forståelsen af det danske landskabs dannelse.

Isen skabte f.eks. morænebakkerne og smeltevandet formede ådalene. Og der foregår stadig geologiske processer. Dette kan specielt opleves i Det Sydfynske Øhav, hvor de nutidige processer konstant forandrer kysten til en mangfoldighed af former.

Kommuneplanen skal gennem udpegninger og tilknyttede retningslinjer være med til at beskytte områdets geologiske værdier. Kommuneplanen skal tage hensyn til Region Syddanmarks Råstofplan, der er bindende for kommuneplanen.

Vores grundvand dannes ved, at nedbøren siver gennem jordlagene til grundvandsmagasinerne, der kan ligge i forskellige dybder. I Danmark er der bred politisk enighed om, at drikkevandsforsyningen skal baseres på uforurenet grundvand. Det er derfor vigtigt at beskytte grundvandet.

Kommunerne har myndighedsansvaret for vandforsyningen. Svendborg Kommune har derfor i kommuneplanen medtaget overordnede retningslinjer for beskyttelse og udnyttelse af grundvandet i relation til drikkevandsforsyning.

For øvrige forhold henvises til regionplanens retningslinjer, der vil være gældende indtil vedtagelsen af de statslige vandplaner og kommunens vandhandleplan.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er justeret i overensstemmelse med Region Syddanmarks Råstofplan 2012 og de statslige vandplaner.