AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Statens udpegede værdifulde geologiske områder medtages i kommuneplanen.

Det geologiske interesseområde ved Stenstrup Issø og Egebjerg Bakker dækker et meget stort areal på ca. 9.000 ha. Beskyttelsen i kommuneplanen rettes primært mod de særlige geologiske elementer: Snarup Bakker, Stenstrup Issø, Egebjerg Bakker, Syltemade Ådal og Egense Ås, deres indbyrdes overgange og sammenhænge. 

Byrådet ønsker at bevare Det Sydfynske Øhav som et enestående eksempel på et druknet morænelandskab, der er under stadig omformning af naturlige kystdynamiske processer. Der bør derfor kun udføres de mest nødvendige anlæg, herunder kystbeskyttelse, så den naturlige balance mellem erosion og pålejring kan opretholdes.

Byrådet ønsker dog, at der tages særligt hensyn til udviklingsmulighederne på de små øer.

Og i fremtiden vil der - som følge af de forventede klimaændringer (havstigning, vindpåvirkning og nedbør) - skulle ske en fornyet afvejning mellem disse geologiske interesser og beskyttelsen af lavtliggende bebyggelser og jordbrugsarealer langs kysten. Svendborg Kommune forventer at gennemføre en kortlægning af de sårbare landområder, der kan blive påvirket som følge af klimaændringer. Med baggrund heri vil Svendborg Kommune planlægge for, hvor kysten på sigt skal sikres af hensyn til bebyggelse og erhverv, herunder jordbrug, og hvor kysten og naturområderne skal kunne udvikle sig frit.

Byrådet ønsker, at de geologiske profiler ved Gudbjerg, Klintholm og Lundeborg skal være tilgængelige, i det mindste således at der er mulighed for at blotlægge profilerne ved håndkraft. Der er i dag ikke offentlig adgang til profilerne ved Gudbjerg og Lundeborg.

Dammestenen skal fortsat ligge åbent og frit i landskabet.

Byrådet ønsker at udnytte råstofgraves store potentiale for naturudvikling og muligheder for rekreative aktiviteter. Derfor bør der tilstræbes at råstofgrave efterbehandles til naturformål og til rekreative formål. Ekstensiv landbrugsdrift uden brug af gødning og sprøjtemidler kan indgå. Ved efterbehandling af råstofgrave skal hensynet til grundvandsbeskyttelse endvidere veje tungt.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret.

Udpegningen er suppleret med øerne i Det Sydfynske Øhav i overensstemmelse med statens kortlægning. Der er medtaget mål og retningslinjer for efterbehandling af råstofgrave til natur- og rekreative formål.

Region Syddanmark har vedtaget Råstofplan 2012. Kommuneplanens forhold til råstofplanen er beskrevet. Her ud over er foretaget mindre justeringer af sproglig karakter.