AFLYST
Kommuneplan 2009

Grundvand

Rent drikkevand er en selvfølge for de fleste borgere i Danmark. Vi har i dag et velfungerende net af almene vandværker, der leverer rent drikkevand ud fra grundvand, der som oftest kun bliver iltet og filtreret. Andre får drikkevand fra deres egen brønd eller boring. Her bliver vandet typisk ikke behandlet før det bruges. 

Denne situation er ikke en selvfølge - det er ganske usædvanligt at vandværkerne i Danmark kan hente rent drikkevand direkte op fra grundvandet. Store dele af EU er afhængig af overfladevand fra floder og søer. Dette vand skal renses gennem mange og komplicerede processer, inden det kan anvendes som drikkevand. 

Kommunerne er myndighed på grundvandsområdet. Det er kommunen, der giver tilladelser til indvinding af grundvand til drikkevand, industriformål og markvanding. 

Grundvandet er også med til at sikre vand til vådområder, kilder og vandløb. Grundvandets kvalitet og mængde har derfor også betydning for naturværdierne.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret, herunder dele af retningslinjerne.

Retningslinjer i Kommuneplan 2013 er skrevet ud fra et ønske om at supplere de statslige vandplaners bestemmelser med kommunale bestemmelser, der sigter på at beskytte grundvandet så godt som muligt.

Svendborg Kommunes administration af tilladelser til vanding har hidtil taget udgangspunkt i bestemmelserne i Fyns Amts regionplan 2005. De opgørelser Fyns Amt tog udgangspunkt i, bliver erstattet af bestemmelser i de statslige vandplaner, når de bliver vedtaget.