AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Statens rolle

Staten er overordnet planmyndighed på vandområdet. Staten udarbejder vandplaner, der angiver mål og retningslinjer for beskyttelsen af grundvand, vandløb, søer og havet. I vandplanen vil grundvandet blive beskyttet, fordi det leverer vand til vandløb, søer, vandafhængige naturtyper og havet. De statslige vandplaner sikrer ikke grundvandet som drikkevandsressource hvad angår kemisk tilstand, men kun om der er vand nok til drikkevand (kvantitativ tilstand). Det skal de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse tage sig af. Dog er der i vandplanerne retningslinjer for drikkevandsbeskyttelse.

Staten udarbejder også Natura 2000-planer, der skal sikre, at naturen i Danmark bevares og udvikles. Da mange naturtyper er afhængige af vand, vil disse planer også have indflydelse på, hvor og hvor meget grundvand der kan indvindes til vandforsyningsformål.

Kommunernes rolle

Kommunerne har til opgave at udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Planerne skal indeholde en detaljeret opgørelse af behovet for beskyttelse af grundvandet, og der skal endvidere være retningslinjer og tidsplan for myndighedernes indsats.

Lovgivning

Ifølge Vandforsyningslovens §§ 13 og 13a skal kommunerne udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og efter § 14 en Vandforsyningsplan.

Grundlaget for indsatsplanerne er en grundvandskortlægning, som Staten udfører. Denne grundvandskortlægning anvender Staten endvidere til at fastlægge grænserne for "Områder med særlige drikkevandsinteresser" (OSD).

Definitioner

Områder med særlige drikkevandsinteresser: Områder, hvor regnvandet siver ned og danner grundvand, der indvindes til større og mindre vandforsyninger af regional betydning, eller som kan få regional betydning i fremtiden.

Områder med drikkevandsinteresser: Områder uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, som har eller kan have betydning for mindre vandværker og erhverv.

Områder med begrænsede drikkevandsinteresser: Områder, hvor grundvandet som følge af de geologiske forhold kun kan udnyttes i begrænset udstrækning, eller hvor grundvandet er af en kvalitet, der kun gør det anvendeligt til vandforsyning i begrænset omfang

Beskyttelsesområder: Beskyttelsesområder med en radius på 300 m omkring vandværkers indvindingsboringer. Inden for dette område er det forbudt at indrette nedsivningsanlæg eller forårsage andre udledninger af stoffer, der kan forurene grundvandet. Nedgravede olietanke og jordvarmeanlæg kan placeres indtil 50 m fra almene vandforsyningsboringer.

Kommunerne skal også udarbejde en vandforsyningsplan. Heri fastlægges bl.a. mål og retningslinjer for, hvilke områder de almene vandværker forpligtiger sig til at forsyne med drikkevand.

Sikring af rent grundvand

Skal vi fortsat kunne få vores drikkevand fra grundvandet uden at rense vandet yderligere, skal vi være sikre på, at miljøfremmede stoffer eller nitrat ikke finder ned i grundvandet. Det kan dels ske ved helt at undgå, at disse stoffer bliver spredt på jorden, dels ved at sikre at de stoffer, som vi er nødt til at bruge, kan nedbrydes på jorden eller i jordlagene, inden de når ned til grundvandet. 

Afstandskravene for råstofindvinding er harmoniseret med afstandskravene for spildevandsanlæg, idet råstofindvinding primært kan være en trussel mod grundvandskvaliteten pga. mikroorganismer. Der kan endvidere være risiko for spild af forskellige oliestoffer fra entreprenørmaskinerne. Gravning af rødbrændende ler er normalt ikke en trussel mod grundvandet, idet der typisk kun fjernes den øverste meter ler.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret, herunder dele af retningslinjerne.

Retningslinjer i Kommuneplan 2013 er skrevet ud fra et ønske om at supplere de statslige vandplaners bestemmelser med kommunale bestemmelser, der sigter på at beskytte grundvandet så godt som muligt.

Svendborg Kommunes administration af tilladelser til vanding har hidtil taget udgangspunkt i bestemmelserne i Fyns Amts regionplan 2005. De opgørelser Fyns Amt tog udgangspunkt i, bliver erstattet af bestemmelser i de statslige vandplaner, når de bliver vedtaget.